No.2534 胎藏入理钞 |
No.2534 胎藏入理钞
字号: - o +

  一切奉教金刚。常喜院云。咒同青龙轨。印用师传欤(云云)。广大轨云。一切奉教金刚。独古金刚印(文)摄大轨云。一切奉教者。如上福智拳(文)法皇二卷次第云。定惠内缚申二风。如环空并立(文)御作御流次第不出此尊(矣)。

  问。此尊何尊耶。答。私云。准前观音院诸奉者。今金刚手院使者。总合举之故。青龙轨此题下注云。一切金刚菩萨如来。三部通用此使者。谓此真言在本尊侧。承命往来随有所作也(文)。又大疏云。在本尊侧。承命往来随有所作者也。乃至通三部使者用之(文)故知。此院中使者。有军荼利等十二人。合之想名一切奉教金刚也。以十二合二十一金刚者。三十二尊也。

  问。准前院者。诸菩萨后可举之。此院有二十一人金刚菩萨。何不举尽。但举伴使者耶。答。前院本轨中诸菩萨奉教者。如次列之。此院本轨中但举奉教金刚。不出诸菩萨印言。故任本轨说。如此列欤。

  问。若尔何下出诸菩萨印言耶。答。此院有二十一尊金刚。之中举七尊故。重举诸菩萨印言也。但仪轨文。诸菩萨让前院欤。

  问。若尔何重举奉教金刚耶。答。影略互显欤。问。何故二十一尊中唯举七尊耶。答。或云。二十一尊中无一切持金刚别名。二十一尊中有五种持金刚。谓金刚轮持金刚(乃至)金刚手持金刚也。故知。今一切持金刚。通五人。故云一切持金刚也。故今次第等。举十一种金刚也。私云。仪轨所举忙莽鸡金刚针。现图二十一尊中无之。经轨曼荼罗现图异故。一切持金刚别名菩萨有之欤。

胎藏入理钞卷上

胎藏入理钞卷中

   释赖瑜记

  持明院(是第一重内西方五大院也。仪轨云。次往西方画无量持金刚文)。

  般若菩萨。常喜院云。咒同玄法轨。印用集记有传。青龙轨列般若尊。不出印言。摄大轨亦不列尊。广大轨不出印言(云云)。私云。捡广大轨。虽不出印言。如青龙轨举尊名云。中量般若尊(文)又广大轨一本出真言(矣)御作并御流次第。阙持明院。广泽二卷次第有之。印文云。金刚缚申风如针印四处(文)印文先顺转等者。大师云。梵箧印先左转想小乘教。次右转想大乘教。用一切佛菩萨心真言(文)。

  不动尊。言同青龙轨。印同集记。青轨但云火界印(文)摄·广两轨剑印慈赦咒也。玄法轨如青轨。火界印火界咒也。大疏云。此尊于大日花台久已成佛。以本誓故。示现初发大心。诸相不备之形。为如来僮仆。给仕执作诸务故○若行者常能念之。能除一切障。所谓不动者。即是真净菩提心。为表此义。因事立名也(文)。

  降三世。次第云。金刚界根本印真言也。仪轨不戴之(云云)法皇二卷次第云。次降三世(定惠作拳易悬两地立二风)真言大咒常喜院云。摄大仪轨不说此尊。是依经疏曼荼罗欤。广大并青·玄两轨说之。是现图依曼荼罗。列诸尊故也(云云)私云。经疏曼荼罗于此院。说不动三世二尊。无余三尊也。青龙轨等有胜三世。无降三世也。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40