No.2534 胎藏入理钞 |
No.2534 胎藏入理钞
字号: - o +

  自在天子。印言俱出青龙轨(矣)轨云。自在思惟手(侧头就手)玄法轨同之。摄大云。惠手承己颊(文)经同之。广大云。思惟。御流次第法皇次第同摄大(矣)御作次第云。惠手承..作思惟相。头微倾掌少曲(文)。

  普花天子。言出青龙轨。印似彼轨印少异(矣)轨云。散右手风捻火背。空持火侧文地水稍屈仰胸前(文)集记大师传同之。玄法轨云。普花风火卷火入胸前侧(文)。私云。青轨有二说中。玄同初说也。今次第空入地水内者。异青轨也。诸说中无之。恐师传欤。御作次第云。舒惠五轮风付火背(文)御流云。右手作拳。立.屈.附.上[/卽]。以.押.侧(文)法皇次第云。惠手舒五轮。以风立火背立胸前(文)此等印相。大旨同轨(矣)。

  光鬘天子。印言俱出青龙轨(矣)轨云。光鬘空在掌(文)玄轨同之。摄大轨云。光鬘印同前印。改空横掌(文)御作御流次第。同今次第(矣)。

  满意。印言俱出青龙轨(矣)轨云。空捻风侧掌当前。献华势(文)玄法云。满意空风花(文)集记御作御流法皇等又持花印。

遍音天子(御作次第云遍音声天子)印言出青龙轨(矣)轨云。遍音空加水风以掩耳(两耳文)玄轨同之。又青轨咒下注云。惠手侧掌屈三轮(文)今印取初说也。摄大轨云。智空加水上。舒掩惠耳门(文)御作御流次第同之欤。法皇次第云。掩二耳(文)问。何故名遍音耶答。仪轨云。令此音色普遍知法界诸天极欢喜(文)。

伊舍那天(仪轨五净居天次列火天等)印言俱出青龙轨(矣)仪轨云。东北伊舍那眷属部多等戟印。三昧拳竖火轮风屈背(文)玄法·广大同之。摄大轨云。三昧拳火轮舒。正直(文)御口决云。定拳风火空开立。风空少屈如三戟也。或次第云。定拳立火。舒风空小曲之(云云)此似御口决(矣)。

  诸步多。言出青龙·玄法等轨。印诸轨不说之。他家师等说。道海普施天普印。坚实合掌二空立去风。又用金刚合掌。权僧正说。惠和尚说。亦用坚实合掌。智证大师亦用伊舍那印(云云)今说同智证大师说欤。

  帝释天王。印言俱出青龙轨(矣)轨云。帝释印内缚二风申如针(空竖文)玄法·摄大同之。法皇次第同。经疏有咒无印。

  持国天王。印言俱出青龙轨(矣)轨云。右拳空竖风如钩不相着。准此腕相叉(文)。石山集记六云。大师左拳立风舒空。右亦如此交臂如钩不相着。记龟印(云云)经疏印言俱不说之。

  日天子。言出青龙轨等。印同大师次第(矣)青龙云。日天福智仰水入空持侧。火轮欲相并。舒二地轮(文)御作次第云。定惠显现合掌二水入掌。以二空着水侧。二火相跓。二风舒开。勿合仰如车路形(云云)。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40