No.2534 胎藏入理钞 |
No.2534 胎藏入理钞
字号: - o +

 罗刹斯。印言俱出青龙轨(矣)轨云。莲合水入月。风竖空火交(文)玄·广·摄三轨同之。将兄言出青龙轨。印通印欤。玄法轨印言俱不说之。广·摄两轨有咒无印。

 罗刹众。言出青龙轨。印通印也。玄广摄三轨。又有咒无印。此将兄罗刹众。御作次第法皇次第等不举之。

 广目天。印言俱出青龙轨。轨云。二拳而背交合。空押火轮甲。风交如索(文)玄轨同之。但风交申如索空召(文)御口决云。二掌背合交腕。二风钩结也。或云。广·摄两轨。印咒俱不说之(云云)广大或本如青轨(矣)真兴云。经及疏古仪轨中。不说广目天。薄鲁拏为首。大疏云。嚩鲁拏是大海龙王。西方护方龙王持罥索印也(云云)。

 水天。言出青龙轨。印出广·摄两轨(矣)法皇次第云。定拳申风小屈惠手安腰(文)是用疏释又说欤。

 难陀拔难陀。言出青龙轨等。印同集记有传也。青轨云。二龙左右掌更互而相加(文)意同今印欤。御口决云。先结兄印。诵归命难陀。次结弟印。诵钵难多等也。御作次第云。二羽覆空绞。先以右加左。次以左加右置顶上。成九头龙(文)法皇次第云。如梵天印。左手端柱右腕。手间二寸许开拳。左缚兄。右转弟(文)御流次第二手舒五指覆掌。二.相绞三缚(文)御作意同。

 诸龙。印言俱出青龙轨(矣)。轨云。诸龙覆散掌二空互相绞(矣)。御口决云。今次第腹行者。顺旋转也。玄轨同青轨。广·摄二轨不说诸龙印(矣)。

 地神。印言俱出青龙轨(矣)轨云。定惠密头。相拄空其掌内。奉献形(文)玄轨有言无印。广·摄二轨云二空如盖(文)。

 妙音。印言俱出青龙轨(矣)轨云。惠风持于空。定仰在齐。舒运动如奏乐。彼天费拏印(文)玄轨同。但无第三句。摄轨云。惠风持于空。向身而来去(文)。御口决云。惠手风空捻。于定掌上三运动。明各一反。费拏者琵琶梵名也。

 那罗延天。言出青轨等。印依广·摄欤。彼两轨云。三昧空捻风圆宛如轮势(文)今次第云。余三散竖也。青轨云。那罗延持轮定掌以舒散(文)玄轨同之。

 那罗延后。印言俱依广摄二轨欤。彼轨云。彼后风加空(文)青·玄二轨云。后契空。持风。圆满如轮势(文)此印文似前那罗延印。故摄轨云。彼后风加空。以此为殊(文)。御口决云。以风绞空也。故主后印异(矣)。

 月天。言出青龙轨等。印师传欤。异经疏仪轨等。青轨云。月天三昧手(或云。空捻火初[/卽]。应观向月在花中文)玄轨云。月天三昧手(观音半印文)广轨云。三昧手空风持白莲(文)摄轨云。身印三昧手空加于风上。因作白观(文)御作次第月天同梵天。但于此莲上。观净月轮为异耳(文)彼次第云。梵天印定手莲捻风空(文)今次第并诸轨梵天印。三昧空持水(文)常喜院云。今次第以空持空。是前梵天印。以空持水。如取花形作之。今月天印准彼梵天印。故以空押水也(云云)。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40