No.2534 胎藏入理钞 |
No.2534 胎藏入理钞
字号: - o +

  二十八宿印言俱出摄大轨(矣)轨云。莲合火空交(文)青·玄二轨云。宿密火空交(文)此轨不出印母。疏虚心合掌为印母。广轨云。定惠合空建火轮交(文)私云。小野·广泽同。二十八宿印空火交也。广轨空建者可寻之。

已上从西南角北行西方了

  风天(此下四天ハ仪轨出西方天矣)言出青龙轨。印同炽盛光轨(矣)彼轨云。定手握为拳。地水如幢建(文)青·玄·广·摄诸轨智拳地水竖(文)。御作次第云。惠掌立..竖附作幢相(文)。法皇次第云。定拳立地水。立肘立幢势(文)御口决云。定拳者以空。押风火甲也。问。拳者次风火握空何押甲耶。答。御流次第云。左手作拳。甲立..以.押..甲上(文)御口决既同。尤可仰信(矣)但金掌小野·广泽异。如金界钞记之。

  摩盖首罗。印言俱出青龙等轨(矣)轨云。二羽外相叉。右押左。直竖地风空。空成招(文)广·摄说半印曰三戟印。但无咒也。

  鸟摩妃。言出青龙轨等。印未检本说。青轨云。妃密三轮开(前立文)玄轨同之。但无住法皇次第云。外缚地风空合立以空召(文)广·摄二轨。同青轨也。

  遮文荼。印言俱出青龙玄法轨(矣)青轨云。定手仰劫波罗置口(文)玄轨云。定掌仰持劫波罗(文)劫波罗者髑髅梵名也。故今次第想有髑髅(文)。

  多门天。印言俱出青龙轨(矣)轨云。多门虚心合双地入掌交。空竖风侧屈。一寸计不相着(文)玄·广·摄同。但玄竖字替树也。广·摄屈字作拄也。问。青龙轨云。北方门内置(文)自多门始之。今何自风天始之耶答。仪轨自北方中央始之。今次第自戟始故意异。故疏云。西北隅置护方风天眷属(文)”

  诸药叉。言出青龙轨等。印未检本说(文)青轨云。虚心合掌火空内相叉。二风如钩形水合竖(文)又云。内缚水竖二风屈(文)玄轨云。定拳风如钩(文)广·摄二轨同青轨也。御作御流次第同玄轨(矣)法皇次第云。左拳钩风空立(文)今印相违此等诸说。可寻决之。

  诸药叉女。印言俱出青龙轨(文)轨云。二羽地空入掌空捻地甲风火水相捻散申。如三昧耶(文)玄轨云。舒掌空持地。风捻空轮[/卽]。亦合手作(文)广·摄两轨云前印申火轮。地空自相持(文)私云。前印者诸药叉印也。御作次第云。定捻..申三指(文)。

  诸毗舍遮。言出青龙轨等。印依经耶。经云。内向为拳而舒。火轮(文)然未云合立(矣)青轨云。内缚火轮圆(文)玄轨云。定拳申火小(文)广·摄两轨同经也。

  诸毗舍支。印言出青龙轨(矣)轨云。前印火甲背(文)广·摄两轨云。前印火轮屈(文)彼轨前云。舒火轮今云屈令圆也。御口决云。前印二火令圆(云云)御口决同两轨(矣)又疏云。次亦准前而稍屈中指(文)御作次第云。定捻..申三指(文)。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40