No.2534 胎藏入理钞 |
No.2534 胎藏入理钞
字号: - o +

 相向守护。印言俱出青龙轨(矣)轨云。相对举惠拳状如相击势(左拳也)玄·广·摄三轨同之。轨相对者今相向名也。七集云对面也。御作次第云阿毗目佉(相向如先印相。左当心如先相。右拳捧又如先相。眼目左顾之文)七集云。印相相对。惠拳状如相击势(文)法皇次第云。开右至顶侧。左拳舒风当心(文)。

 不动尊心。仪轨不出此尊。法皇次第如仪轨。今次第举此尊。依凭可寻之。御口决云。右手作刀印。逆顺各三转。明各三反。

 涂香。印言俱出广大轨(矣)彼轨云。涂香印定羽握智腕。舒五轮扬掌。作施无畏势(文)青轨云。以定握惠腕。开惠如与愿手(文)摄轨云。观掌向外竖止羽握右观(文)御作次第同广轨意也。

 花鬘。印言俱出广大轨(矣)轨云。定惠内。相叉。圆屈二风轮峰而相拄。二空附风侧(文)今次第空轮离立(文)理性院向上离立。御口决负今轨文(矣)青轨云。相叉仰莲印置额右旋转(文)。御作次第云。内缚二.圆合(文)。

 焚香。印言俱出青龙轨(矣)轨印文同。但额前下有旋转如三字也。御作次第意同。饭食。印言俱出摄大轨(文)轨云。二地侧相着。水火风端合。空附于风下(文)青龙轨云密合(文)御作次第云钵印(文)。

 灯明。言出青龙轨。印师传欤。青轨云。举右手竖火轮。空押风。捻火中节(文)广轨云。智羽应作拳。水轮绞火轮。空押风地甲。火轮而直端(文)摄轨云。观拳竖火轮。空拄火下[/卽](文)御流次第云。右手作拳立.。屈.附.上[/卽]。以.押.侧(文)此印相同青轨。今印以空押地水甲广轨空押风地甲(文)今印相违诸轨说如何。答。两流俱有其由。广泽空押火是火生空中故。有障碍火可灭也。小野水灭火故。殊押水甲令去火也。问。若尔何仪轨云水轮绞火轮耶。答。彼约同类大种欤。火大中有水大故。今次第约外水故意异。问。何故屈风着火。风回火火可灭故。答。御口云。风着火者。风约近火。云着风。若远火不燃故。

 问。若尔何轨云空押风地甲耶。答。彼为遮迫近欤。

 虚空藏转明妃。青龙轨有言无印。真言下注云。于印上想一宝莲花。花上想普通种子。从此字流出种种供养(云云)法皇次第云。观想火峰有欠字。流出种种供具。供养三力诸尊。

 坛上供物。仪轨不出之。大日经七云。为令心喜故。奉献外香花灯明阏伽水。皆如本教说(文)。

 赞。青龙轨云。应以清雅音歌咏而赞曰(赞如次第出之)启谢颂(如次第出)。

 如来身会。问。今此如来身会者。十三大会中。何摄耶经轨并祖师等口决。未见相摄文。且私案。今此会想明十三大会修行得果义欤。若尔既非十三随一。若相摄者可摄诸会欤。例如金刚界成身会。明九会修行之轨则(矣)。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40