No.2534 胎藏入理钞 |
No.2534 胎藏入理钞
字号: - o +

  问。若尔此会二十余印言。如何应配因行果德耶。答。真兴僧都释云。初入佛三昧耶法界生转法轮三个印言因行也。故释云。轨云初印佛等。解云。第二明入地因行也(文)仪轨云。初印入佛三昧耶及法轮(文)大惠刀二十余等印言明果德也。故释云。轨云。憩伽归(等)解云。第三明成道果德(文)仪轨云。憩伽归命合屈风。空轮加(甲侧)文。

  问。小岛释以如来身会。明反化身佛(云云)。今又可尔耶。答。今如来身会印言。灌顶小坛时用之。故知。法佛成道仪式也。三宝院有两说。理性院一义。更问。私案。舌语牙等身语行相。法身难有。故云化身台欤。今宗法身如来三密具足故云。三摩地轨云。归命毗卢遮那佛身口意业遍虚空。演说如来三密门金刚一乘甚深教(文)各据一义欤。

  大惠刀。印言出青龙轨(矣)轨云。憩(ソクケイ)伽归命屈风空轮加(甲侧云云)玄轨同。但注二字无之。青轨又云。金刚合掌。亦名归命○或云定惠虚心合掌也(文)广大轨云。作归命合掌。风轮相捻。以二空轮加上。其形憩伽(文)摄大轨大日经又同也私云。憩伽者朅伽。故经云朅伽也。

  问。何故此印名大惠刀耶。答。青轨云。刀喻利智以能断除为义○断害身见及俱生见六十二见等。此刀即大智得无垢法身(文)真兴释云。第一大惠刀。谓表断障成觉相○以此惠刀金刚利智断如是等诸烦恼故。便得无垢如来法身。此言法身者。是五分法身。是化佛成觉义也○瑜伽论云。惠刀者。谓能永断一切法故(文)私云。仪轨无垢法身也。惠刀有深秘口决更问。

  大法螺。印言俱出青龙轨(矣)轨云。法螺虚心合风绞空轮上(文)玄轨同之。摄轨云。定惠虚心合。屈风空绞之(文)经又同之。御作次第云。虚心屈二风。以二空绞之。此商伽印。近口吹之(文)私云。御作摄轨等。与今印少异欤。又可读文点。屈风(天)空(仁)绞之。御作以(天)二空(仁)绞之可读也御口决云。未必吹之(云云)轨云。近口吹之。如吹螺之状(文)可吹欤。

  问。吹法螺有何由耶。答。轨云。即得满一切善愿。宣说大法普得闻知(文)真兴云。第二大法螺。谓表果满说法相也。得一切善愿者。显佛果圆满义。宣说大法等者。显说法利生义(文)。

  莲花座。印言俱出青龙轨(矣)轨云。吉祥愿莲花(文)。摄大轨云。定惠合散舒○地空各相持风火头令合。吉祥愿莲花(文)私云。风火头令合者。六叶印欤。此云吉祥莲花欤。御作次第云。八叶(文)。今次第依彼欤。

  金刚惠(轨云。金刚大惠)印言俱依青龙轨等欤。轨云。金刚大惠印(文)摄大轨云。二羽外为拳申风。如钩地空各竖合。形跋折罗金刚大惠印(文)此轨并经外五古印。广轨并疏内五古印也。御作次第又尔也。御口决云。外五古印(云云)御流次第。金刚大惠外五古印(云云)御口同之。问。何故名金刚惠耶。答。真兴云。金刚惠表佛身坚固相也(云云)大疏云。由此金刚印能坏无知之害。一切不能坏(文)。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40