No.2534 胎藏入理钞 |
No.2534 胎藏入理钞
字号: - o +

如来索。印言俱出青龙轨(矣)轨云。内缚风轮索(文)玄轨同之。摄大云。定惠成拳舒风头圆合(文)广大意同。问。何故名如来索耶。答。轨意云。此索从如来信解力生亲能现种种形。以四摄索度一切众生故云也。

  加来心言出青龙轨。印同集记有传(矣)集记第八云。有传云。三昧手空押地水甲。惠手地水入定掌。以空押惠地水甲。定惠二火风舒竖前(文)青记云。心印舒为轮(文)玄法同之。又下注云。不易前指申火相并微屈(文)私云。前者索印欤。摄大轨云。前印申火屈火风并如钩。是谓如来心(文)广轨同之。私云。此轨前印者钩印也。广·摄两轨。如来心前举如来钩印。青玄二轨不列钩印。今印相异诸轨经说。依石山记师资相承口决欤。御作次第云。内缚右大指入左风空间。火风并立少屈(文)此印相同经轨说欤。

  如来脐。言出青龙轨。印同集记传(矣)青轨云。舒水如来脐(文)玄轨同之。摄大轨云。右拳收火风。申水如来脐。广轨并经意同欤。今次第印。异经轨。依集记相承口传欤。御作次第云。内缚舒屈惠水火风(文)御流又同之。

  如来腰。言出青龙轨。印同集记有传(文)集记云。有传云。内二水合竖。大师云。内缚舒立风火头相附(云云)御作次第云。内缚申惠水(云云)私云。集记大师说与御作次第相违。可决之。青轨云。惠手地水火风如前皆小屈(文)玄法轨云。内缚舒惠水。是名如来腰(文)摄大云。即前风火水。舒散(文)御作次第同玄法也。

  如来藏。印言出青龙轨(矣)轨云。全同次第印文。摄轨云。定惠虚心合风水屈入内火合。空亦然。地合令少屈。此名如来藏也(文)玄法同之。御作次第云。虚合二风水入内二地少屈(文)此印相同摄大也。

  普光。印言俱出青龙轨(文)轨云。普光火内交。空入风水。散地轮竖相合(文)玄轨云。普光准大界。二空屈入月。风舒如放光。火屈如钩形(文)摄大轨云。普光印准前空。入月。风开。如放光(文)御作次第云。虚合二空火指拄六指散开(文)私云。摄轨准前者。指火界印欤。今次第不出火界印也。

  如来甲印言俱出青龙轨(矣)轨云。甲印。虚心合风幢加火背(文)真言注云。空离火如少麦许(文)今次第风加火背不付(云云)御作次第云。虚合二风加火以空指火中[/卽](云云)法皇云。虚合风持火侧。空离火如少麦许(文)诸说取少麦喻异。可决之。

  如来舌。言出青龙轨。印依大师次第(矣)。御作次第云。虚心合二水入掌。屈二空押水甲(文)青轨云。舌相二空入(文)摄轨云。准前如来甲。空押二水甲。尔贺缚触印(文)私云。尔贺缚者舌梵语也。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40