No.2534 胎藏入理钞 |
No.2534 胎藏入理钞
字号: - o +

  如来语。言出青轨等。印出摄轨。又同御次(矣)轨中云。语门虚心合风水屈相捻。二空并少屈。地水合成峰(文)御作次第云。虚合风水入内。二空少屈口形(文)。

  如来牙。言出青轨等。印同大师次第(矣)御作次第云。虚合二风屈合甲如牙二空开立(文)御口决。二空押二风屈侧。开立如牙也。青轨云。牙印风入掌(准前)玄轨同。注云。三补吒(云云)广轨云。复准语印。以二风轮屈入掌。在空轮傍(文)诸轨大旨同(矣)。

  如来辩说。言出青轨等。印同大师并石山记(矣)御作次第云。虚合二风勾火背勿着。二大动转。辩说势也(文)集记第八有传意同之。青轨云。辩说二风轮(准前印)火侧第三节空轮微摇动(文)玄·摄等轨意同之。

  如来持十力。印言出青龙轨(矣)轨云。十力莲花合。地空屈入月。掌内节相合(相合云云)经第四云。空心合掌二地二空屈入相合(文)广摄二轨意同。御作次第云。地空入中相捻六度头相集(文)私云。此表如来十力功德也。十力者。一处非处智力乃至十漏尽智力也。青龙轨云。由此智印。能持如来十力之义也(文)此十力唯在果位。或通因位。二义中今约果。故云如来持十力欤。此等分别如别抄。

  如来念处。印言俱出青龙轨(矣)轨云。念处风捻空(准前文)玄轨同之。但无住。摄轨云。念处同十力。双屈于空。风上节相合(文)。广轨大旨同欤。集记云。大师言虚心合掌。以风立空背。似阏伽印(文)。

  一切法平等开悟。言出青轨。印同摄轨(矣)摄轨云。次陈开悟印。前印空。加水。余度并申合(文)青轨云。开悟圆风甲。地水空入掌(文)玄·广二轨大旨同也。

  问。仪轨文初偈颂。从如来藏至慈氏十二印言为一段。而正出真言之时。开悟次结已上如来身会。恐似前后相违耶。答。凡今轨文于三十印言。初段入佛三昧耶。至如来腰十八印言为一段。初以偈明印。后正说真言。后从如来藏至慈氏十二印言。初以偈明印。后出言之时。开悟说为如来身会结者。开悟已上表佛身德。是内证自利之义也。普贤·慈氏等菩萨德。即外化利他之义也。佛菩萨德中。开悟已上显佛德故。结如来身会也。故生起云。二羽依文。开悟真言青龙注云。已上如来身会(云云)故知。前佛果。后是佛因也。第二明佛因功德者。初普贤。次慈氏。此曰是佛因欤(云云)。彼小坛时。或自大惠力至慈氏二十七个印言结诵。是显自利利他圆满之义也。或又从入佛至开悟二十八印言结诵。是显因果圆满之义也(入佛法界转法因行。大惠力等是果德也)又义大惠力至开悟二十五个印言用之。真兴释云。度二十五有群生。但表二十五种功德(云云)。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40