No.2534 胎藏入理钞 |
No.2534 胎藏入理钞
字号: - o +

  问。仪轨并御作次第广泽御流次第等。诸会以前如来身会行之。今何违本轨等。诸会以后修之耶。答。今此如来身会专示果德故。诸会修行之后举之欤。但仪轨文者。真兴释云。如来身会明成佛果德。诸会明三部普门示现也。御释等任仪轨次第欤。广泽等未必然。法皇二卷次第。如今次第也。

  问。如来身会者。自何印言。至何印言耶。答。法皇次第云。自大惠力至开悟二十五明名如来身会。藏一切智印(文)生起云。就初三十印亦二。初二十八明佛果功德。后二明佛因功德(文)真兴释云。尔时薄伽(等)自下第五明作化身佛分三。一总表化身德。二明入地因行(入佛三昧法界生转法轮)三明成道果德(大惠力已下)此等意。入佛三昧耶等。为如来身会欤。仪轨既一段明故。或又普贤·慈氏仪轨为一段。然如来身会结不入之。常喜院入佛三昧耶等属如来身会也。理性院小坛时。自入佛至开悟二十八印言结诵之。此入佛等三明属如来身会欤。三宝院自大惠力至开悟二十五印言结诵之。法皇次第同欤。又觉超。入佛等三明为果德。真觉为因行也。

  普贤菩萨。言出青龙轨。印同御作次第(矣)彼云。虚合二风加火背令圆。以大捻火根(文)。青轨云。普贤如意珠莲花合风加火上节如宝形。玄法·摄大同之。但下一句无之。青轨上节宝形异今印。疏十三云。作补吒。以风指。转加二火指之背后。当[/卽]令圆是也。此又同今次第欤。

  慈氏菩萨。印言俱出青龙轨。又印同集记有传(矣)青轨云。慈氏印准前。屈风火轮下空压如军持(文)玄法摄大同之。疏十三同之。又疏云。此印如卒都婆形者。以持一切如来法身塔故。犹如观音持佛身也(文)。问。何故弥勒持塔。观音持佛耶。答。演密云。观音持佛师现在故。弥勒持塔师灭度故(文。)问。印文宝瓶印何云如卒都婆形耶。答。三宝院流。弥勒印有秘决。更问(矣)传法院本愿释云。能居慈尊既号毗虚遮那(慈氏轨云。大日慈氏同一体)所住足天岂非法身净土。密印所表秘趣可知(文)。

三世无阂力明妃。印言俱出青龙轨(矣)轨云。顶印(文)法皇次第云。内缚申合火开风着火。空直立顶散。如来顶印也(文)。

  无能害力明妃。印言俱出青龙轨(矣)轨云。以梵夹印八遍(文)法皇次第云。定掌开仰心前惠覆定上。是梵夹印(文)。

  问。御作次第者无此二印言。何今举之耶答。仪轨举二印明。故今次第依彼也。故生起云。故知。三十印摄别别功德。此二总摄无边功德。二中前但同如来境界。后通二乘三乘凡圣。宽狭为次(文)。

  本尊加持。石山集记第八云。次本尊加持。大师五古印五处加持。真言曰。……….御口决云。本尊加持结外五古印。诵五古明三反。然后加持五处也。师传云。法界定印等并毫相等印言不用之次住定印御口决云。入我我入观也。定印者法界定印也。御流次第云。次入我我入观(云云)。彼用弥陀定印也。今观文全同集记有传也。问。想自心九重满月轮。九重方如何答。或记云。九重有二说。或说平团上细九重也。今说虚圆。次第中小九重也(云云)。私云。两说意同也。对受记云。珍和尚说云。九重者内外九重月轮也。大和尚释。仰平月轮中作大小九重(文)(大和尚者慈觉大师也)真兴释云。言九重者非如紫宫内外九重。亦非如塔上下有九。其实中台并八叶。各有一轮。名九重也。有九月轮合名九重。即是大日四智四摄各别坛场也(文)私云。八叶九尊月轮云。九重月轮也。今四摄者四行菩萨也。

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40