No.2534 胎藏入理钞

  同四年正月比。愚身清书之进之间赐此中书毕。金刚资实尊。

  天正三年五月比。于根来寺中性院(道僖法印)御房传受之砌。下总佐仓专良房书写之了。实名尊快。

  时元禄十五(壬午)祀同国同处养诠房。实名定昌。

  时宝永二(乙酉)季三月下旬。于丰山书写之。

上求菩提下化有情