No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

 物语事。御口云。鸟羽院御时人多夭死。自院劝修寺宽信法务之许被仰下云。四海夭死一天衰弊也。为除彼难可修何法乎。早早可计申(云云)宽信法务奏申云。不动功能除天下夭死(云云)然则可被修不动法(云云)仍又自院被仰付高野御室令修给了。法务存外被思。私云。立印轨云。次除死灾法。以乳作护摩。一千遍为限。能除厄灾难。又除夭死法。以骨泸草揾苏乳密。护摩满一十万遍。能除夭死难。所谓国人民疾疫行夭折故名大厄难(文)法务依凭此文欤(里书)兴然阿阇梨记云。立印记云。又除夭死法。以骨泸草夭死难(文)先年此鸟羽院御宇。民部卿显赖奉云。世间顿死频发。为止此可被修行法可令考申给(云云)先师法务依此文不动法之由被申上。仍仁和寺御室(觉法)令修此法给。先师仰云。予勘文。御室令修法给条其谓无事也(云云)。直蒙此事仍抄记之。兴然(云云)(已上里)理性院口传云。又鸟羽院御时。自院三宝院僧正之许被仰下云。法胜寺塔心柱被直事朝家大事也。何御祈可被修哉。可令计申给(云云)大僧正先师法眼被仰合之克。先师被计申云。可被修不动法(云云)仍大僧正被奏闻其由。即大僧正被勤行彼法了。仍彼心柱无为被直了(里)此时之院宣(正文)请文(安文)三宝院经藏有之也(已上里)又同口传云。新宅田地等始建立之时者尤可用不动镇宅加持住处印言也。新宅内等不动尤可修之。又六寸金铜像铸之母屋心柱上长夭不知人而雕入之也。

一洛叉事。诸轨中出。五洛叉遍事。立印轨云。乞食作念诵满五洛叉。遍数毕便断食满一日一夜。应以战娜迦。其形似荜豆。和苏作护摩。一万数为极。无动尊现身奉仕修行者。犹如婆誐鑁。得成三摩地(文)。

 不动生生加护事。木僧正灵付染殿后。以净藏贵所奉祈彼。总无验。本尊不动祈请此事。本像不动背向。又前回向犹祈请之处。彼灵于我致功。而我有一持之后生〃加护之誓。速祈请大威德(云云)。

具书事

 金刚手光明灌顶经寂胜立印圣无动尊大威怒王念诵仪轨品一卷(广智共遍智译)。

底哩三昧耶不动尊圣者念诵秘密法上中下(不空译)。

 底哩三昧耶不动使者念诵法(同译)。

 不动尊使者秘密法。

 五大明王义(般若寺僧正释)。

 弘长二年三月十六日奉传受了。

 同十九日记御口决了。赖瑜。

 同二十九日一见了。在判。

 胜贤僧正云。不动真言行者通本尊也。我修三昧护摩一万余日也(云云)。

 末资岂匆诸哉。亡魂若有灵者。定垂照览欤。

薄草子口决第十四

明王部第二

 降三世(东方金刚部教令轮身也)。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156