No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决
字号: - o +

 物语事。御口云。鸟羽院御时人多夭死。自院劝修寺宽信法务之许被仰下云。四海夭死一天衰弊也。为除彼难可修何法乎。早早可计申(云云)宽信法务奏申云。不动功能除天下夭死(云云)然则可被修不动法(云云)仍又自院被仰付高野御室令修给了。法务存外被思。私云。立印轨云。次除死灾法。以乳作护摩。一千遍为限。能除厄灾难。又除夭死法。以骨泸草揾苏乳密。护摩满一十万遍。能除夭死难。所谓国人民疾疫行夭折故名大厄难(文)法务依凭此文欤(里书)兴然阿阇梨记云。立印记云。又除夭死法。以骨泸草夭死难(文)先年此鸟羽院御宇。民部卿显赖奉云。世间顿死频发。为止此可被修行法可令考申给(云云)先师法务依此文不动法之由被申上。仍仁和寺御室(觉法)令修此法给。先师仰云。予勘文。御室令修法给条其谓无事也(云云)。直蒙此事仍抄记之。兴然(云云)(已上里)理性院口传云。又鸟羽院御时。自院三宝院僧正之许被仰下云。法胜寺塔心柱被直事朝家大事也。何御祈可被修哉。可令计申给(云云)大僧正先师法眼被仰合之克。先师被计申云。可被修不动法(云云)仍大僧正被奏闻其由。即大僧正被勤行彼法了。仍彼心柱无为被直了(里)此时之院宣(正文)请文(安文)三宝院经藏有之也(已上里)又同口传云。新宅田地等始建立之时者尤可用不动镇宅加持住处印言也。新宅内等不动尤可修之。又六寸金铜像铸之母屋心柱上长夭不知人而雕入之也。

一洛叉事。诸轨中出。五洛叉遍事。立印轨云。乞食作念诵满五洛叉。遍数毕便断食满一日一夜。应以战娜迦。其形似荜豆。和苏作护摩。一万数为极。无动尊现身奉仕修行者。犹如婆誐鑁。得成三摩地(文)。

 不动生生加护事。木僧正灵付染殿后。以净藏贵所奉祈彼。总无验。本尊不动祈请此事。本像不动背向。又前回向犹祈请之处。彼灵于我致功。而我有一持之后生〃加护之誓。速祈请大威德(云云)。

具书事

 金刚手光明灌顶经寂胜立印圣无动尊大威怒王念诵仪轨品一卷(广智共遍智译)。

底哩三昧耶不动尊圣者念诵秘密法上中下(不空译)。

 底哩三昧耶不动使者念诵法(同译)。

 不动尊使者秘密法。

 五大明王义(般若寺僧正释)。

 弘长二年三月十六日奉传受了。

 同十九日记御口决了。赖瑜。

 同二十九日一见了。在判。

 胜贤僧正云。不动真言行者通本尊也。我修三昧护摩一万余日也(云云)。

 末资岂匆诸哉。亡魂若有灵者。定垂照览欤。

薄草子口决第十四

明王部第二

 降三世(东方金刚部教令轮身也)。

供养