No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  首髻师子冠利毛忿怒形(云云)御口云。此五种法中降伏之标幖也。余流师子冠降伏义持者无畏义也。当流习今师子冠表自在度人无空过义也。故疏第一云。今此宗明义言师子者。即是勇健菩提心○犹如师子随所执缚必获无遗。即是自在度人无空过义也(文)可思之(云云)。或云。书怨家姓名置师子口中。是摧破义也。玄秘云。或师云。不限调伏。又书檀或姓名可置之。但经又且出调伏一义欤。此义优也。相叶自在度人无空过义(矣)或云。小野僧正谓调伏法时书那磨置师子口。师子牙有血(云云)。问。忿怒形(文)尔者忿怒是随烦恼其一。瞋烦恼其性也。何为利生方便之姿乎。答。诸佛菩萨济度顺逆方便有之。若尔者何为疑乎。付中今宗谈即事而真之旨故。三毒三妄之烦恼自成法界曼荼之圣众。又述直约诸法之理。故五障五盖之迷倒性显佛界瑜伽之功德。若尔者狼以显网勿拥密关(矣)问。瞋痴等寻其本者唯心一性法故。烦恼当体即菩提。是显乘又同之也。若不然存凡夫所起痴等者。诸佛又愚痴不可有觉者义。曼荼罗圣众又可有三有轮转乎。如何。答。显乘是缘起因分法门故。唯心为本。摄相归性谈烦恼即菩提义故尔也。今教性德轮圆法门故。事理诸法各各别别法然本有也。故瞋烦恼本不动降三世形也。痴烦恼又军荼利四蛇大威德水牛等也。故知显虽云烦恼即菩提。实归唯心一理故。转烦恼成菩提也。今不得理。贪等事法性佛性然果德故。烦恼全菩提。故大日经疏第十云。如佛常教以慈对治于瞋。○今以大忿瞋而除忿瞋。难解难信(文)可思之。然则虽不改凡夫所起三毒而又异(矣)又不动九界迷情。虽名等流法身而又非有六道轮回也。又佛果虽有痴烦恼。无所不觉也。仍无过。问。三毒已同何成能所断。若成能所断义者。岂非转舍乎。又果位存痴许觉者。恐成有名无实欤。余又尔乎。答。今教于显教所绝离之唯心无相之位。更以法身言心缘诠彼故。教主同闻等皆心内法门自受法乐谈也。教主心王毗卢遮那第九识。八识已下心王心数皆围绕眷属也。第九识心王从法门身现羯磨身时。贪瞋痴等心数又从法门身现执金刚等羯磨身。云不动爱染王等也。此法界曼荼罗圣众皆无碍涉入故。诸尊互具诸德无一分未满一法未等。故大疏云。若少分未等一法未满即不名集会(文)然则贪瞋痴等又信进忏等德具之。故佛果痴虽不改迷界痴具尔德痴故云大痴。又异迷界但痴故成能所断义。又具觉知义也。又以痴断痴义以喻示之。染雨水衣以雨水洗之。思之。爰知诸法历然不动一尘一法。遍计分别前见之成毒。三密智眼前观之为药。迷悟在心无执而到(矣)若云汝强存痴故可无觉智义者。汝宗于佛果许性惑。彼惑中有痴。若尔者可无觉知乎。若云性修义殊者。今又缘起性德谈异故。虽繁言行者用心大要故注大概(而已)(御自笔云里书)烦恼即菩提事一宗肝要欤。愚朦未散。重欲被指授。一面云。爰知诸法历然不动一尘一法。遍计分别前见之成毒。三密智眼前观之为药。迷悟在心无执而到(矣云云)今云。一尘一法中性然具万法。其万法中痴成毒觉成药。故不动痴即药欤。若尔今教意性然诸法历历不杂乱如纳粟(诸法诸尘)于一器(一法一尘)(云云)今痴粟觉粟已是各别也。非挫痴云觉。何云不动一尘一法哉。若是痴觉已一器。挫一器可云痴觉欤。显家无此义欤之故也。但痴粟觉粟中各又性然具万法。重重帝网之圆融是也。仍无失欤。犹欲被指授(矣)一面云。雨水等(云云)此一雨中染衣雨洗衣雨可各别欤。然其不审。又如前粟。若又湿雨时其衣不宜。而以件雨水洗之时。其衣严丽欤。是挫一染洗各别云也。然法譬可不齐欤。法一尘一法中痴觉性具(文)已别也。譬喻挫一雨非各别故也。但是非全喻。常途以慈治忿。今教以忿治忿也。如以雨水洗雨水衣(云云)只为显此一义也(云云)。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156