No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决
字号: - o +

  一。如天台性惑不可疑痴事。

  天台如谈性惑。自家又谈事惑也。天台所谈分齐性惑是体(真如实相一味平等义也)修惑是用(历然各各诸法也)天台于一体可具诸惑道理立之。如于法身有可具诸相道理。故弘决释为诸相本也。今秘宗于性德历然诸法一一各各具之也。然者于性德显密所谈虽殊。于其体边者又谈性惑是同(为言)已上条条犹不审也。此奥可被注也(已上御自笔也)。

  又安五钴钩在于师子顶(文)。御口云。此约钩召之表相也。或云。五钴是五部五智五种法成就义也。大师表云。受持顶戴福利无尽。外以摧灭魔军内以调伏烦恼(文)或云。师子冠者显理界极(胎大日)五钴示智界极(金大日)钩者钩召。一切众生烦恼染心同于本尊大欲大染。而令证五智菩提之心也。理智冥合义可思之(内山义)私云。师子在下表因位勇健之菩提心。故疏云。言师子者即是勇健菩提心(文)五钴在上显果地显德之五智德。故大师释云。果位为智(文)诸佛五智皆具众生诱引之利他德故兼钩因果德同安顶。是示发心究竟无二义也。故菩提心论引经云。发心毕竟二无别(文)可思之。

五色花鬘垂。五色是五部色垂彼花鬘则五种相应之幖帜欤。

  天带覆于耳(御自笔云)文选东京赋云。夫君人者黈纩塞耳。注云。以绵大如丸悬冠两边当耳。不欲妄闻不急之言也(文已上)御口云。帝王耳上垂白带或插黄绵。为不闻非法事也。明王本誓拟彼欤。即王者威仪也(云云)。禅林义帝王冕垂左右耳。奏闻外事不闻之。奏闻时举之闻。闻已必行。文集云。冕旒垂亲劳体(文)明王本誓依行感应亦复如是(文)。

  左手持金铃(乃至)安立众生界(文)御口云。此手约息灾之表相也。左铃妙声遍入一切众生身心。令得大乘法乐开发本有五智菩提故。右杵向外。故慈觉铃杵释云。般若妙声遍入一切贤圣身心令受大乐。普于众生自性心内开折菩提大种智牙(文)故知此铃杵仪形是未安者令安存标相故。云安立众生界也。故即身义释大悲句云。怜愍心彻骨髓。诸有所作皆为令众生建立也(取意疏释同之)又药师经云。常以大乘而安立之(文)或云。不动众生迷体。元是金萨故云尔也。菩提心论云。一切众生本有萨埵(文)可思之。

  次左金刚弓右执金刚箭(云云)此定惠表示也。左弓定右箭惠也。御口云。此手显敬爱德也。冥合有二义。一箭合弦是冥合义也。二所放矢至何处立物为冥合也。私云。此手持样不同。或箭合弦引而如射虚空势(天台习欤)或矢遣弓手方右取矢头未合也。或弓箭各两边竖持之。或弓如先矢当胸横持之(此御笔本图样也)又伏见爱染王堂寸增三百体爱染王中尊如御笔图木像也。是定祖师遍智院僧正御计欤。彼女院所归体故。可寻之。

供养