No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  一。如天台性惑不可疑痴事。

  天台如谈性惑。自家又谈事惑也。天台所谈分齐性惑是体(真如实相一味平等义也)修惑是用(历然各各诸法也)天台于一体可具诸惑道理立之。如于法身有可具诸相道理。故弘决释为诸相本也。今秘宗于性德历然诸法一一各各具之也。然者于性德显密所谈虽殊。于其体边者又谈性惑是同(为言)已上条条犹不审也。此奥可被注也(已上御自笔也)。

  又安五钴钩在于师子顶(文)。御口云。此约钩召之表相也。或云。五钴是五部五智五种法成就义也。大师表云。受持顶戴福利无尽。外以摧灭魔军内以调伏烦恼(文)或云。师子冠者显理界极(胎大日)五钴示智界极(金大日)钩者钩召。一切众生烦恼染心同于本尊大欲大染。而令证五智菩提之心也。理智冥合义可思之(内山义)私云。师子在下表因位勇健之菩提心。故疏云。言师子者即是勇健菩提心(文)五钴在上显果地显德之五智德。故大师释云。果位为智(文)诸佛五智皆具众生诱引之利他德故兼钩因果德同安顶。是示发心究竟无二义也。故菩提心论引经云。发心毕竟二无别(文)可思之。

五色花鬘垂。五色是五部色垂彼花鬘则五种相应之幖帜欤。

  天带覆于耳(御自笔云)文选东京赋云。夫君人者黈纩塞耳。注云。以绵大如丸悬冠两边当耳。不欲妄闻不急之言也(文已上)御口云。帝王耳上垂白带或插黄绵。为不闻非法事也。明王本誓拟彼欤。即王者威仪也(云云)。禅林义帝王冕垂左右耳。奏闻外事不闻之。奏闻时举之闻。闻已必行。文集云。冕旒垂亲劳体(文)明王本誓依行感应亦复如是(文)。

  左手持金铃(乃至)安立众生界(文)御口云。此手约息灾之表相也。左铃妙声遍入一切众生身心。令得大乘法乐开发本有五智菩提故。右杵向外。故慈觉铃杵释云。般若妙声遍入一切贤圣身心令受大乐。普于众生自性心内开折菩提大种智牙(文)故知此铃杵仪形是未安者令安存标相故。云安立众生界也。故即身义释大悲句云。怜愍心彻骨髓。诸有所作皆为令众生建立也(取意疏释同之)又药师经云。常以大乘而安立之(文)或云。不动众生迷体。元是金萨故云尔也。菩提心论云。一切众生本有萨埵(文)可思之。

  次左金刚弓右执金刚箭(云云)此定惠表示也。左弓定右箭惠也。御口云。此手显敬爱德也。冥合有二义。一箭合弦是冥合义也。二所放矢至何处立物为冥合也。私云。此手持样不同。或箭合弦引而如射虚空势(天台习欤)或矢遣弓手方右取矢头未合也。或弓箭各两边竖持之。或弓如先矢当胸横持之(此御笔本图样也)又伏见爱染王堂寸增三百体爱染王中尊如御笔图木像也。是定祖师遍智院僧正御计欤。彼女院所归体故。可寻之。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156