No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

御自笔云

  同三年正月十五日一见了。

  道俗贵贱仰崇之尊也。委细之勘注。尤可为兴隆欤。

薄草子口决第十六

诸明王部第四

爱染王(末)

  本尊加持。先根本印。此印文并真言出相应经中染爱王品也。相交即成染者御口决云。以右火押左火侧也。是理智冥合定惠和合之意也。爱染义专在于斯(矣)仁和习云。以左押右。是则弓箭和合幖帜也(左弓右箭)(御笔自云)是惠运传也。彼传秘秘说名法身印(云云)妙抄可见也。

次外五古印。又印文并明出同经中爱染王品也。

次内五钴印。言同经中瑜伽成就品所说也。印经中无。御口决云。相承口传也。已上三明二印中。初印言大日所说。次二明一印金刚手所说也。凡师资互说显定惠和合。因果各陈示理智历然而已。问。初印言爱菩萨印言欤。..爱梵名故。所以此经中百八名赞中金刚顶羯磨会中金刚爱真言并云罗誐故。又此经中印外缚忍愿交立。金刚顶三昧耶会金刚爱印外缚进力交立。并又染义。故此经疏云。此真言是金刚部中金刚爱密号故。真言云摩贺罗誐(文)次印言又经中说彼印言了云此名金刚王顶中最胜名(文)故知金刚王菩萨印言也。后明又经中说云金刚萨埵一字心(文)是又金萨真言也。若尔何以此印明为爱染王印言耶。答。诸师异说不同。或云。一金刚爱。二金刚王。三爱王和合。第三为秘说也(云云)又云。金萨爱菩萨一体和合尊也。故经云金刚萨埵妻(文)一体不二故用重字。定惠和合故二中立交(文)又云。实王爱冥合尊。修得王菩萨。内证最胜转轮王也(云云)御口云。当流习东方金刚部四菩萨所变也。经云。左手持金刚铃右执五峰杵仪形如萨埵安立众生界(文)是表金刚萨埵也。顶上五钴钩表金刚王也。故经云。此名金刚王顶中最胜名(文)又云。时金刚王以所持钩掷于虚空寂然还住(取意序品)弓箭手表金刚爱。经能成大染法(文)是爱义也。经序品中爱菩萨名金刚染菩萨故。明王低首表金刚喜菩萨也。持彼莲华手别显明王德也(云云)又或秘传云。总摄三十七尊德。大日如来所变也。别金刚部四亲近所变也。种.。三五钴。染爱王品以大咒名一切如来心真言。爱染王品以此法名一切如来共成就法。亦云。又结金刚界三十七羯磨(文)明知不限爱菩萨等一菩萨也。故该三十七尊德大日所变也(云云)但难会者。染爱爱染一体异名定惠差别欤。付中如来说此印时。入马阴藏三摩地说之。马阴藏是岂非爱染王三摩地乎。又次印言。经中说爱染王画像法毕。后说爱染王一字心明曰等(文)无争者欤。后言又经说功能云。所持爱染王根本一字心(文)谁疑之乎。问。三字五字明俱云一字心有何故乎。答。御口决云。五字是五种法真言也。望五种法各一字故云尔也。三字中..是成就义诸明通局也。非真言正体。.一字正真言故云一字也。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156