No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  答。今观文不立必字印形。前已今观成佛随一也云成佛必可具羯磨身也。显家成佛心成佛也。密成佛心身成佛也。可思之。次三摩耶身者今观已云。三金观三处观金刚之故欤。何观五钴金刚岂非三昧耶身哉。凡非可立字印形。此问答共用欤。问。顿悟成佛有三种。渐超顿也。今所立三密观成佛自修德移性德。自外尘开内库已。非顿悟释。如何。答。五相成身即身龟镜顿悟规模也。其行相如是欤。何不顺修乎。抑又虽发心即倒不失迂回径路。只迟速差别也。不可劬劳欤而已。已上任胸臆私记一义可蒙许可者欤(已上)。问。三十万遍大中小三咒中约何咒耶。答。经云。若真言行人持经三十万遍。一切真言主及金刚界大曼拏攞王皆悉集会。一时与成就○即说明曰。…..○….(文)依此经文可大咒也。问。行者用心如何。答。金刚王仪轨云。若真言行菩萨当住大菩提心所作功德回向等觉果故大悲利益速得成佛。若异此者。非但不得悉地是名越三昧耶。谤一切佛法。决定堕三恶趣。若所以处作皆为菩提利益有情。意所求愿无不成就(文)私云。此中等觉者非因满指佛果也。果地又云正等觉故。付中真言行者若行者顺解脱分善岂欣求因满耶。既又云果故。抑又今此用心不局当尊法可通用一切法也。又香象释云。至心发菩提悉地成满愿不发菩提心所愿不成就(文)(御自笔云)金刚王轨文意大略经轨悉出之欤。颇理在绝言之谓也。记者何殊爱染王法引之金刚王一轨出之哉。可通用一切法之由虽被记。尚以不审也。如何。答。搜记者所存。尤有由绪。太有兴哉。祖师胜俱胝院记云。白川院御年二十五之时。被仰义范僧都云。今年极重厄年也。○延寿法如何。僧都奏云。可行悉地成就法。御宣旨云。何悉地成就法。僧都奏云。爱染王法也。宣旨云。极贵事哉(云云)(或记云。)(范俊僧正被问之。云云。虽有此记不依用。岂舍祖师说乎)义范奏闻词定有由绪欤。可仰信。今记者所存有兴乎。抑上代祖师达者大略大权之化现也。更不可奇之。义范僧都成尊之弟子胜觉之师范。堀川乌羽之明匠。既是末代也。而其灵德敢不耻上古。繁记录剩人口。或时于道场言谈喧喧。承仕法师成奇伺见之处敢无人。只与大师御影(绘像也)相共言谈之。承仕成奇特思窃却隐(云云)彼玄奘之入毒龙屈。般若寺之开入定之庙。虽希不思议犹不闻说法音不交言谈之辞。异国上古无此例者欤。恐可云大权化现欤。件御影为本房遍知院重宝令相传之(云云)此祖师奏闻之趣岂不仰信哉。悉地成就用心王轨诚证殊被出此尊。犹犹有兴(矣)(已上御自笔)问。人形杵事如何。答。灵岩口决云。染爱王(定也男也).表示二方五钴杵爱染王(惠也女也).二方五钴定慧和合形。.二方十钴杵六臂器杖。皆表定慧印契。染爱右手作五钴契。爱染又同之。定慧和合契以二手内五钴结之(文)私云。此口决实深奥。但染爱爱染注定男慧女慧未审。然定慧互具义欤。金所具胎。胎所具金。可思之。又两手定慧十指十度止观配当相违。可思之。两.合之为定慧和合言。两杵合之为理智冥合印。印明俱甚深也。故知染爱爱染爱王二菩萨冥会一体可云爱染王欤。又人形杵印更有二传。更问。但当流传用此印(矣)(御自笔云)是如被记。定慧互不相离之义宗大事秘中秘也(云云已上)又金刚王仪轨云。前所观者为之法身。今所观者为之智身。相合表一体故(文)私云。前所观者。五相成身时.字变成本尊(见)指之云法身欤。今所观者现智身处解字变成本尊(见)指之云智身欤。此文又理智冥合尊云事分明者欤。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156