No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决
字号: - o +

  又御口决云。或云。金刚药叉化身也。瑜祇经金刚焰口品云。有佛名金刚大药叉呑啖○三世一切恶秽触染欲心令彼速除尽呑啖无有余(文)金刚焰口者金刚药叉也。依此文成金刚药叉所变义也。依之或说。五大尊修法时金刚药叉坛悬乌瑟沙摩像修。为之秘说(矣云云)私云。乌瑟沙摩轨云。普贤即诸佛受职持金刚。为调伏难伏现此明王体。以其法胜故净与非净俱(文)又准理趣释。普贤菩萨灌顶持五智杵名金刚手。今明王又金刚萨埵变身欤(御自笔云)本身种种也。释迦(大佛顶经第五但未见正文。可勘之)不空成就(秘藏记仁王轨)业菩萨(秘藏记)普贤(本轨)金萨(如面但普贤意同欤)不动金药叉犹可勘。如是虽种种。只普通不动金刚药叉可用之欤。又苏婆呼童子经真言中有乌瑟沙摩句仍云尔(云云)虽然不可必然欤。件真言句义云。乌瑟摩俱鲁陀(净不净一切鬼神不见已上)以此句义一向一佛不可云欤(已上御自笔也)。

  种子。.三形。独钴。御口云。.字是忿怒尊通种子也。仍又用之。私云。大日经云。.字名忿怒(文)委如先记。杵又有摧破之功。忿怒形又有降伏之用故为三形欤。

  尊形种种。御口云。此尊形种种不同之义也。

  道场观。问。本说未检。说处何乎。答。此观无能胜译经出之。上下二卷和合出之也(云云)问。打车棒者何棒耶(御自笔)。答。如车辐形棒也。口传也(云云)。

  印。(独钴印)御口云。是内缚大独钴印也。乌瑟沙摩轨云。普焰契又陈禅智成杵状。真言用根本名独钴金刚(文)私云。普焰契者。彼轨上文云。二羽内缚开掌。二小合二空少屈押二风侧(取意)此印二空伸成针当独钴印也。

  真言(根本明)同轨上文出。但无归命句。.已下举之。秽迹金刚轨又有之。但大异(矣)秽积金刚轨云。唵伐折罗俱噜陀(一)摩诃摩罗(二)诃那诃(三)么他(四)微枳罗(五)尾陀慢(六)沙咩社置罗(七)蓝谟驮罗(八)乌枢沙摩俱噜驮(九)吽伴吒(二合十)娑婆诃(文)(号大圆满陀罗尼也)又说功能云。若有世间众生多被诸恶鬼神恼害。但若善男子善女人诵此明者。诸恶鬼神共不能害。永离苦也(文)。

  又印(内三钴印)真言(解秽真言)御口云。解秽二字俱平声清而读之。陀罗尼集经第九说功能云。若见死尸妇人产处六畜产生血光流处。见如是等种种秽时。即作此印诵解秽咒。即得清净。处行法悉有效验。若不尔者。令人失验反被殃害面上生疮。解秽神咒必不得忘(文)私云。产生时正念诵散念诵等专可用此明欤。

  又印真言。军荼利轨云。便易及诸秽处用乌枢瑟摩金刚心密言印加持五处。诸魔不得其便。速得成就(文)乌瑟沙摩轨云。往诸触秽处。惠羽掘成拳。禅度竖如峰。护身加持五处(文)真言又出此轨(矣)苏悉地经下云。若于秽处不净处缘事须往。先诵乌枢涩摩真言作印印持五处任意而往。仍须常诵真言不得废亡(文)。问。今此尊是金刚部尊也。何不用金拳而用莲花拳耶。答。御口云。莲华表本来不染义。仍往秽处时用莲花拳(胎拳也)甚有深意者欤。

供养