No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  又御口决云。或云。金刚药叉化身也。瑜祇经金刚焰口品云。有佛名金刚大药叉呑啖○三世一切恶秽触染欲心令彼速除尽呑啖无有余(文)金刚焰口者金刚药叉也。依此文成金刚药叉所变义也。依之或说。五大尊修法时金刚药叉坛悬乌瑟沙摩像修。为之秘说(矣云云)私云。乌瑟沙摩轨云。普贤即诸佛受职持金刚。为调伏难伏现此明王体。以其法胜故净与非净俱(文)又准理趣释。普贤菩萨灌顶持五智杵名金刚手。今明王又金刚萨埵变身欤(御自笔云)本身种种也。释迦(大佛顶经第五但未见正文。可勘之)不空成就(秘藏记仁王轨)业菩萨(秘藏记)普贤(本轨)金萨(如面但普贤意同欤)不动金药叉犹可勘。如是虽种种。只普通不动金刚药叉可用之欤。又苏婆呼童子经真言中有乌瑟沙摩句仍云尔(云云)虽然不可必然欤。件真言句义云。乌瑟摩俱鲁陀(净不净一切鬼神不见已上)以此句义一向一佛不可云欤(已上御自笔也)。

  种子。.三形。独钴。御口云。.字是忿怒尊通种子也。仍又用之。私云。大日经云。.字名忿怒(文)委如先记。杵又有摧破之功。忿怒形又有降伏之用故为三形欤。

  尊形种种。御口云。此尊形种种不同之义也。

  道场观。问。本说未检。说处何乎。答。此观无能胜译经出之。上下二卷和合出之也(云云)问。打车棒者何棒耶(御自笔)。答。如车辐形棒也。口传也(云云)。

  印。(独钴印)御口云。是内缚大独钴印也。乌瑟沙摩轨云。普焰契又陈禅智成杵状。真言用根本名独钴金刚(文)私云。普焰契者。彼轨上文云。二羽内缚开掌。二小合二空少屈押二风侧(取意)此印二空伸成针当独钴印也。

  真言(根本明)同轨上文出。但无归命句。.已下举之。秽迹金刚轨又有之。但大异(矣)秽积金刚轨云。唵伐折罗俱噜陀(一)摩诃摩罗(二)诃那诃(三)么他(四)微枳罗(五)尾陀慢(六)沙咩社置罗(七)蓝谟驮罗(八)乌枢沙摩俱噜驮(九)吽伴吒(二合十)娑婆诃(文)(号大圆满陀罗尼也)又说功能云。若有世间众生多被诸恶鬼神恼害。但若善男子善女人诵此明者。诸恶鬼神共不能害。永离苦也(文)。

  又印(内三钴印)真言(解秽真言)御口云。解秽二字俱平声清而读之。陀罗尼集经第九说功能云。若见死尸妇人产处六畜产生血光流处。见如是等种种秽时。即作此印诵解秽咒。即得清净。处行法悉有效验。若不尔者。令人失验反被殃害面上生疮。解秽神咒必不得忘(文)私云。产生时正念诵散念诵等专可用此明欤。

  又印真言。军荼利轨云。便易及诸秽处用乌枢瑟摩金刚心密言印加持五处。诸魔不得其便。速得成就(文)乌瑟沙摩轨云。往诸触秽处。惠羽掘成拳。禅度竖如峰。护身加持五处(文)真言又出此轨(矣)苏悉地经下云。若于秽处不净处缘事须往。先诵乌枢涩摩真言作印印持五处任意而往。仍须常诵真言不得废亡(文)。问。今此尊是金刚部尊也。何不用金拳而用莲花拳耶。答。御口云。莲华表本来不染义。仍往秽处时用莲花拳(胎拳也)甚有深意者欤。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156