No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  严觉僧都口传云。北极图。

小野六帖有此图但铭合点三个许也。自余无之。

T79027801.GIF

已上以诸传意案之。妙见尊星王一体异名欤。喻木星如或名岁星或名木星等。自余一体上虽立主伴本末开合分身等异。既皆异体异名也。如大日与四佛诸传相监之间愚老且加了见也。以北极图可思之欤。能能可分别。薄草子云。北辰妙见尊星王同异说说也(云云)。仍说说少少出之。是当流虽可依用之说说。取舍可在意而已(里书)初学记云。日令为星故其字日生为星。注云。年星一名明星一名木星(东方木精)北辰一名北极一名爠魄。此所谓无移三星也。论语譬如北辰居其所向。众星共之。魁鬿[鬼@應]??[鬼@果]??[鬼@栗]。此谓北斗七星名也(云云)问。北斗七星形相差别如何。答。祖师宽信法务秘说云。四如斗三似柄。西国斗着柄(云云)愚老云。北字七星在北之故欤(已上御自笔)。

  先辨备供具。令承仕作之。檀样图奥有之。御口云。是中品檀样也。七幡币并钱茶果配七星。阿伽器左右饭汁果中尊金轮供也。余饭如图记(矣)略品坛样图之者。

T79027901.GIF

幡币供物等三种。是中施主本命星为本。七星悉请之。左(行者也)施主当年星为本。九曜十二宫悉请之。右施主本命宿为本。二十八宿悉请之。金轮供如先(矣)问。中品图七种幡币局七星。下品图三种幡币兼当年星本命宿。尔者略仪还巧妙乎。答。御口云。故僧正传云。或说七种幡币本命当年本宿配之(云云)私云。今北斗供故七里为本。故中图有其理。付中七星饭四边备四饭本命曜宿属星供之。中央饭供妙见。略仪妙见及本命曜供不别备之。若尔略仪何成巧妙(矣)问。以七幡配七星次第如何(御自笔云)答。蜡烛供七星次第。行者左最初贪也。次第右转最后破也。是则大略准虚空现形之位欤。然幡准之最初(行者左)贪最后可为破欤。但是私案也。先达不及必此沙汰欤(已上)问。银钱方如何。答。御口云。十枚十二钱连续随施主年数增一枚重之幡下器横备之(如法义三重备)十二连钱表十二月。用季数者为报过去之覆护恩。增一枚为保未来之延算也。入此门习法。众生延龄增福并依三辰之卫护习之故。有如此等标示(矣)又钱外圆内方。象圆盖方载(云云)私云。或儒客云。外圆象天内方象地。天地和合生万物。阴阳调合成诸事。钱形良有以也(云云)木幡口决云。用纸钱无人爱着故天等纳受之。铜钱有爱着故不纳受之。或云拟钱此意也。理性院流云拟钱也(御自笔云)此义尤可然。但掷珍财表殷重常义也。银铜不容易用拟钱欤。烧之有由绪欤。于人间如纸烧净之于冥道为珍奇赠物也。外法烧祭物此义也(已上)问。御佛供方如何。答。御口云。金轮白饭。诸星交饭。本式五谷和合饭也(五谷和合坚煮粥也。中古用饭)中仪小豆饭。略仪白饭指小豆也。生熟任意。熟为本。最略仪金轮诸星皆用洗米(矣里书)觉禅云。钱非供物。出财物奉义也。仍后供养后奉之。供毕必可然(云云)。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156