No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决
字号: - o +

  严觉僧都口传云。北极图。

小野六帖有此图但铭合点三个许也。自余无之。

T79027801.GIF

已上以诸传意案之。妙见尊星王一体异名欤。喻木星如或名岁星或名木星等。自余一体上虽立主伴本末开合分身等异。既皆异体异名也。如大日与四佛诸传相监之间愚老且加了见也。以北极图可思之欤。能能可分别。薄草子云。北辰妙见尊星王同异说说也(云云)。仍说说少少出之。是当流虽可依用之说说。取舍可在意而已(里书)初学记云。日令为星故其字日生为星。注云。年星一名明星一名木星(东方木精)北辰一名北极一名爠魄。此所谓无移三星也。论语譬如北辰居其所向。众星共之。魁鬿[鬼@應]??[鬼@果]??[鬼@栗]。此谓北斗七星名也(云云)问。北斗七星形相差别如何。答。祖师宽信法务秘说云。四如斗三似柄。西国斗着柄(云云)愚老云。北字七星在北之故欤(已上御自笔)。

  先辨备供具。令承仕作之。檀样图奥有之。御口云。是中品檀样也。七幡币并钱茶果配七星。阿伽器左右饭汁果中尊金轮供也。余饭如图记(矣)略品坛样图之者。

T79027901.GIF

幡币供物等三种。是中施主本命星为本。七星悉请之。左(行者也)施主当年星为本。九曜十二宫悉请之。右施主本命宿为本。二十八宿悉请之。金轮供如先(矣)问。中品图七种幡币局七星。下品图三种幡币兼当年星本命宿。尔者略仪还巧妙乎。答。御口云。故僧正传云。或说七种幡币本命当年本宿配之(云云)私云。今北斗供故七里为本。故中图有其理。付中七星饭四边备四饭本命曜宿属星供之。中央饭供妙见。略仪妙见及本命曜供不别备之。若尔略仪何成巧妙(矣)问。以七幡配七星次第如何(御自笔云)答。蜡烛供七星次第。行者左最初贪也。次第右转最后破也。是则大略准虚空现形之位欤。然幡准之最初(行者左)贪最后可为破欤。但是私案也。先达不及必此沙汰欤(已上)问。银钱方如何。答。御口云。十枚十二钱连续随施主年数增一枚重之幡下器横备之(如法义三重备)十二连钱表十二月。用季数者为报过去之覆护恩。增一枚为保未来之延算也。入此门习法。众生延龄增福并依三辰之卫护习之故。有如此等标示(矣)又钱外圆内方。象圆盖方载(云云)私云。或儒客云。外圆象天内方象地。天地和合生万物。阴阳调合成诸事。钱形良有以也(云云)木幡口决云。用纸钱无人爱着故天等纳受之。铜钱有爱着故不纳受之。或云拟钱此意也。理性院流云拟钱也(御自笔云)此义尤可然。但掷珍财表殷重常义也。银铜不容易用拟钱欤。烧之有由绪欤。于人间如纸烧净之于冥道为珍奇赠物也。外法烧祭物此义也(已上)问。御佛供方如何。答。御口云。金轮白饭。诸星交饭。本式五谷和合饭也(五谷和合坚煮粥也。中古用饭)中仪小豆饭。略仪白饭指小豆也。生熟任意。熟为本。最略仪金轮诸星皆用洗米(矣里书)觉禅云。钱非供物。出财物奉义也。仍后供养后奉之。供毕必可然(云云)。

供养