No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  又御口云。或说以.字为种子。今举.字。是字形互显而示两部不二义也。又云。左圆明中(乃至)成发生佛顶(云云)御口云。善无畏二卷轨中八方八轮安八大佛顶。不空一卷轨中八方轮安八大菩萨。所以二卷轨意八大佛顶出生八大菩萨八大明王之义也。此中令次第依二卷轨也(云云)私云。九尊图位次第并不降二尊香炉六个飞天等皆以二卷轨中修瑜伽品文也。但轨中不举种子。仪形等分明出(矣)又彼轨曼荼罗品云。九圣者等中心圆中画毗卢遮那如来。四面尊胜等四顶轮王。四隅四波罗密菩萨。四隅半月中心各画四大转轮王。各画四供养波罗密等(文)又不空轨云。其九位者。中央安毗卢遮那。右边观自在菩萨。此菩萨后安慈氏菩萨。大日后安虚空藏。此菩萨左边安普贤。大日左边安金刚手此菩萨下安文殊。此菩萨右边安除盖障。此菩萨右边安地藏(取意)已上两说非今次第意欤。问。八大佛顶中唯于尊胜举三形。有何故乎。答。御口云。尊胜当本尊故种三羯悉举之(矣)。问。若尔何中央安大日乎。答。御口云。大日所归法身故安中央。尊胜所变应身当本尊故。三形又举。七佛顶尊胜别德化身欤(云云)故轨云。一切佛顶心最为胜故○号尊胜佛顶心(文)。

  又云。下左边半月中(乃至)成不动尊(云云)轨上云。下左边画降三世尊。于半月轮。耶立走势○右边三角中赤光中画不动尊于盘石上半跏趺坐(文)御口云。中央安不二大日前左右安两部教令轮不降二尊。可思之。所谓不动三角是火轮形也。表菩提心体。三世半月即风轮形也。显菩提心用。风是令火增盛。譬本有菩提体依修生智用而显现也。始觉道圆同本觉。而始本不二位是两部不二大日也(云云)私云。尊胜法功力专显此旨欤。故二卷轨上云。即此修瑜伽者不同事法。若于一念顷。证无生。转五智成五分法身。悟三密即三身。初发心时便越百六十种心。度三无数劫行证普贤色身三昧耶。即是初发心时便成正觉(文)又下卷云。其上悉地者三业即是三密。三密即三身。三身即是大毗卢遮那如来智。若得如是毗卢遮那之身。若证法界普现色身。同一法界同一体性。一心之外更无一物而可得立。诸佛虚空相。虚空亦无相。心同虚空故。修瑜祇者亦同一体。一念之顷越三妄执度三僧祇行。初发心时便成正觉。即是悉地之身也(文)私云。两文既云初发心时便成正觉。初发心者净菩提心也。彼净菩提心即不动也。故大疏第九云。所谓不动者即是真净菩提之心(文)两文同三妄执悉地前处度欤。三妄地前尽或通地上古来未决欤。但高野义地前尽也。以下不可记之迄上不二大日也(云云)云下有异。里书云。御自笔云。智证请来之曼荼罗只中央大日左右不降二尊也。此外别尊胜无之。遍智院堂本尊是也。甚深习有之。故僧正令造立也。此习三井殊令秘密也。其相承三井觉献大僧正兼意阿阇梨常喜院故僧正。愚老其后当流令秘之也。故圆满院僧正愚老寻申之处。大以惊叹。件本尊御经藏有之。年来成不审之处令闻之。殊所感也(云云)愚老退出之后。不日开彼经藏被拜见之(云云)委细在口传。辄不可记之矣。又云。前有香炉像上有宝盖(云云)轨云。两明王中间修瑜伽者坐前安香炉。其像上画宝盖(文)。问。前安香炉有何故乎。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156