No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  道场观。字变成宝瓶。御口云。此瓶中有七珍万宝可观之。瓶变成坚牢地天(文)仪轨云。男天肉色。左手钵盛花。右手掌向外。女天白肉色。右手抱当心。左亦抱当股(文)。

问。女天者何天耶。答。彼轨上文云。尔时地神坚牢及功德天相与白佛言(文)。女天者此功德天欤。可寻之(御自笔)今教习离欲梵天皆有后妃。仍每天有男女也。功德天常吉祥天也。

本尊加持。大日加持如常。根本印言(大指来去三反明一反)仪轨中名根本身印。印言全同今次第依彼轨也。集经第十一举地天印言。印同言异也。彼经言云。唵(一)婆弥陀哩(二)陀那陀若(三)钵啰(二合)婆(上去)啰怛(二合上去)你(四)莎(去音)诃(五)。

  印言功能事。经云。若有人等日日相续受持此印至心诵咒供养地天。得一切珍宝(文)轨云。若有人诵持此咒满足十万反为最初法诵咒供养地天者。富贵无极七珍无限速成一切悉地(文)。

  瓶印(即钵印也)御口云。似饮食印也。此钵中有七珍万宝观之(此印言出胎藏也)私云。此印言在疏中。疏第十三说印云。次地天印先合掌其十指头并屈而相捻令圆屈之。空指令入掌内。其形如瓶子即是也(文)疏第十出言云。钵?(二合)体毗曳(二合)(地神名也。即以彼名为真言云云第三字为种子文)。

  散念诵。本尊两种印言中千变任意。问。用不动咒有何故耶。答。御口云。不动是地天本身故也。疑云。疏中释迦化身(文)如何。答。御口云。不动化身义不自由。大师最胜王经伽陀云。坚牢地神不动心(文)付中五大尊中不动是中央也。地天又中央故。又不动顶上莲是表花藏世界坚牢地神义也(云云)私云。大师释大地不倾动义云不动心欤。若尔疏释释迦化身义欤。或又释迦不动欤。若尔两释非相违欤。又御口云。结界召请拨遣等通结界等也。秘传云。此法每时解界时必解地结也。涌出地天为令归本土或为出生七珍万宝。若不解地结违彼等义故(云云)种子梵号中初字取之。

具书事

  坚牢地天仪轨(善无畏)。

  集经第十一(疏第十第十三等也)。

水天供

  建立道场等(云云)或记云。此法向北方修之。水方故也。坛敷青色绢布等用之。或绀布用之。三时行之。佛供十六坏汁果子一面各二坏也。后夜粥八坏备之。但向北方可修之由并十六坏佛供事见陀罗尼集经第十一(云云)私云。今次第奥图大小佛供各二坏也。十六坏说不可依用欤。又如法说可加彼如何(御自笔)。答。十六坏等事妙抄说上。本说又集经也。旁可依用。但虽如法时常不可用之。只可付薄草子等也(已上)(御自笔)又同记云。又样饭食果子粥灯等各七坏(但粥后夜用之)饭等七坏之内二坏本尊前后之料五坏五龙供之。料部类必来入故也(云云)(御自笔)(私云。此说用不如何。此说又同前常不可用之。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156