No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决
字号: - o +

  道场观。字变成宝瓶。御口云。此瓶中有七珍万宝可观之。瓶变成坚牢地天(文)仪轨云。男天肉色。左手钵盛花。右手掌向外。女天白肉色。右手抱当心。左亦抱当股(文)。

问。女天者何天耶。答。彼轨上文云。尔时地神坚牢及功德天相与白佛言(文)。女天者此功德天欤。可寻之(御自笔)今教习离欲梵天皆有后妃。仍每天有男女也。功德天常吉祥天也。

本尊加持。大日加持如常。根本印言(大指来去三反明一反)仪轨中名根本身印。印言全同今次第依彼轨也。集经第十一举地天印言。印同言异也。彼经言云。唵(一)婆弥陀哩(二)陀那陀若(三)钵啰(二合)婆(上去)啰怛(二合上去)你(四)莎(去音)诃(五)。

  印言功能事。经云。若有人等日日相续受持此印至心诵咒供养地天。得一切珍宝(文)轨云。若有人诵持此咒满足十万反为最初法诵咒供养地天者。富贵无极七珍无限速成一切悉地(文)。

  瓶印(即钵印也)御口云。似饮食印也。此钵中有七珍万宝观之(此印言出胎藏也)私云。此印言在疏中。疏第十三说印云。次地天印先合掌其十指头并屈而相捻令圆屈之。空指令入掌内。其形如瓶子即是也(文)疏第十出言云。钵?(二合)体毗曳(二合)(地神名也。即以彼名为真言云云第三字为种子文)。

  散念诵。本尊两种印言中千变任意。问。用不动咒有何故耶。答。御口云。不动是地天本身故也。疑云。疏中释迦化身(文)如何。答。御口云。不动化身义不自由。大师最胜王经伽陀云。坚牢地神不动心(文)付中五大尊中不动是中央也。地天又中央故。又不动顶上莲是表花藏世界坚牢地神义也(云云)私云。大师释大地不倾动义云不动心欤。若尔疏释释迦化身义欤。或又释迦不动欤。若尔两释非相违欤。又御口云。结界召请拨遣等通结界等也。秘传云。此法每时解界时必解地结也。涌出地天为令归本土或为出生七珍万宝。若不解地结违彼等义故(云云)种子梵号中初字取之。

具书事

  坚牢地天仪轨(善无畏)。

  集经第十一(疏第十第十三等也)。

水天供

  建立道场等(云云)或记云。此法向北方修之。水方故也。坛敷青色绢布等用之。或绀布用之。三时行之。佛供十六坏汁果子一面各二坏也。后夜粥八坏备之。但向北方可修之由并十六坏佛供事见陀罗尼集经第十一(云云)私云。今次第奥图大小佛供各二坏也。十六坏说不可依用欤。又如法说可加彼如何(御自笔)。答。十六坏等事妙抄说上。本说又集经也。旁可依用。但虽如法时常不可用之。只可付薄草子等也(已上)(御自笔)又同记云。又样饭食果子粥灯等各七坏(但粥后夜用之)饭等七坏之内二坏本尊前后之料五坏五龙供之。料部类必来入故也(云云)(御自笔)(私云。此说用不如何。此说又同前常不可用之。

供养