No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决
字号: - o +

 又印言(御口云。此名宝棒印也)印胎藏出○言不空经题奥举之。又般若轨云。唵(一)三曼哆勃驮南吠室罗摩拏耶娑婆诃。诵此真言二十一反。所求皆悉成就(文)。

 吉祥天印(在口传)御口云。八叶上有宝珠观之故云口传也。私云。此印言不空毗沙门经中出。但明题奥有之。.上加归命句也。印名吉祥天女身印也。

 散念诵。御口云。本尊两咒大咒二十一反小咒千反。但满一洛叉时诵大咒也。

 法胜能事。不空经云。若能持是教。诸愿悉成就迅疾如箭射。诸王敬彼人。而求皆成就。获得无尽藏(文)又云。若人尊重心。爱敬此教法。应当求成就。决定无有疑(文)。

 尊功能事。神名经云。若闻我名者知有我者。当于是人边左右如护眼精如护己命令无诸恶者恼乱(文)。

具书事

 毗沙门天王经(不空)。

北方毗沙门多门宝藏天王神妙陀罗尼别行仪轨(禅林禄)。

 毗沙门宝藏天王神妙陀罗尼经(与前轨同本异译欤)。

摩诃吠室啰末那野提婆喝啰阇陀罗尼仪轨一卷(般若斫揭罗)。

 佛说毗沙门天王秘密藏王咒经(恩情)。

 大乘毗沙门功德经七卷(恩情)。

 毗沙门藏王咒经三卷(都卢)。

 毗沙门经一卷(达摩伽耶)。

 大乘毗沙门功德经一卷(恩情)。

吉祥天(付石山次第御口云。为初心可用石山次第矣)。

 御口云。为福德修之。十二名号经云。若有苾刍苾刍尼近士男近士女诸有情类。此大吉祥天女十二名号能受持读诵修习供养为他宣说。能除一切贫穷业障获大富贵丰饶财宝(文)一百八名经云。若有国王王子比丘比丘尼优婆塞优婆夷婆罗门刹利毗舍首陀。若受持大吉祥天女十二契一百八名无垢赞叹。其王刹利国界所有众生一切怖畏逼恼普皆息除。一切怨贼人非人怖亦不为害。一切财谷皆悉丰饶。吉祥天女于彼王刹利宅中常处居止○若有持吉祥天女名号。彼获如是福利(文)问。今此等经皆释迦如来于极乐世界对观音说。有何故耶。答。吉祥天住极乐欤。故十二名号经云。尔时观自在菩萨大吉祥天女菩萨各坐一面(取意)或又此天女观音变身欤。故毗沙门经奥记云。吉祥天女亦名功德天。自有真言。婆蓃仙三藏云。是观音菩萨化身(文)但此文未决定。此天女十二名号百八名号中无婆蓃仙名。或三藏名欤。或真言句欤。可寻决。又可检余本(矣)说之(见)此天女事于安养说有何故耶。答。私云。吉祥天观音变身故。约本身所居土释尊于彼土说此法欤。故不空毗沙问经云。吉祥天女亦名功德天○三藏云。是观世音菩萨化身(文)(御自笔云)今天本身事观音诚本文不可疑之。大吉祥天女经云。吉祥天女。汝当于吉祥宝庄严世界成等正觉号吉祥摩尼宝生如来(文)口云。今天·宝生尊一体分身也。又口传宝菩萨所变习之。宝生同事天浅近菩萨今少相应欤。此尊结界马头也。宝部莲花部兼之欤(已上)。

供养