No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

 又印言(御口云。此名宝棒印也)印胎藏出○言不空经题奥举之。又般若轨云。唵(一)三曼哆勃驮南吠室罗摩拏耶娑婆诃。诵此真言二十一反。所求皆悉成就(文)。

 吉祥天印(在口传)御口云。八叶上有宝珠观之故云口传也。私云。此印言不空毗沙门经中出。但明题奥有之。.上加归命句也。印名吉祥天女身印也。

 散念诵。御口云。本尊两咒大咒二十一反小咒千反。但满一洛叉时诵大咒也。

 法胜能事。不空经云。若能持是教。诸愿悉成就迅疾如箭射。诸王敬彼人。而求皆成就。获得无尽藏(文)又云。若人尊重心。爱敬此教法。应当求成就。决定无有疑(文)。

 尊功能事。神名经云。若闻我名者知有我者。当于是人边左右如护眼精如护己命令无诸恶者恼乱(文)。

具书事

 毗沙门天王经(不空)。

北方毗沙门多门宝藏天王神妙陀罗尼别行仪轨(禅林禄)。

 毗沙门宝藏天王神妙陀罗尼经(与前轨同本异译欤)。

摩诃吠室啰末那野提婆喝啰阇陀罗尼仪轨一卷(般若斫揭罗)。

 佛说毗沙门天王秘密藏王咒经(恩情)。

 大乘毗沙门功德经七卷(恩情)。

 毗沙门藏王咒经三卷(都卢)。

 毗沙门经一卷(达摩伽耶)。

 大乘毗沙门功德经一卷(恩情)。

吉祥天(付石山次第御口云。为初心可用石山次第矣)。

 御口云。为福德修之。十二名号经云。若有苾刍苾刍尼近士男近士女诸有情类。此大吉祥天女十二名号能受持读诵修习供养为他宣说。能除一切贫穷业障获大富贵丰饶财宝(文)一百八名经云。若有国王王子比丘比丘尼优婆塞优婆夷婆罗门刹利毗舍首陀。若受持大吉祥天女十二契一百八名无垢赞叹。其王刹利国界所有众生一切怖畏逼恼普皆息除。一切怨贼人非人怖亦不为害。一切财谷皆悉丰饶。吉祥天女于彼王刹利宅中常处居止○若有持吉祥天女名号。彼获如是福利(文)问。今此等经皆释迦如来于极乐世界对观音说。有何故耶。答。吉祥天住极乐欤。故十二名号经云。尔时观自在菩萨大吉祥天女菩萨各坐一面(取意)或又此天女观音变身欤。故毗沙门经奥记云。吉祥天女亦名功德天。自有真言。婆蓃仙三藏云。是观音菩萨化身(文)但此文未决定。此天女十二名号百八名号中无婆蓃仙名。或三藏名欤。或真言句欤。可寻决。又可检余本(矣)说之(见)此天女事于安养说有何故耶。答。私云。吉祥天观音变身故。约本身所居土释尊于彼土说此法欤。故不空毗沙问经云。吉祥天女亦名功德天○三藏云。是观世音菩萨化身(文)(御自笔云)今天本身事观音诚本文不可疑之。大吉祥天女经云。吉祥天女。汝当于吉祥宝庄严世界成等正觉号吉祥摩尼宝生如来(文)口云。今天·宝生尊一体分身也。又口传宝菩萨所变习之。宝生同事天浅近菩萨今少相应欤。此尊结界马头也。宝部莲花部兼之欤(已上)。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156