No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决
字号: - o +

  拨遣通用拨遣(文)不空轨云。即结前三昧耶印当顶上奉送。诵三昧耶真言一反。不解此印。便诵金刚解脱真言云。唵(一)缚曰罗(二合)谟乞刃(二合)穆(文)私云。前三昧耶印言者入佛三昧耶印言也。无畏轨云。次应拨遣本尊○解界真言曰(如先轨解脱言也)其印相知定相叉作金刚拳向顶上解(文)。

  弘长二年正月十五日传受了具书事。

尊胜佛顶真言修瑜伽法二卷(善无畏译)。

尊胜陀罗尼念诵仪轨一卷(不空译)。

佛顶尊胜陀罗尼真言(外题胜佛顶轨)。

尊胜陀罗尼经一卷(佛陀波利译)。

尊胜佛顶修瑜伽内别行成就法(安祥录)。

佛顶尊胜心破地狱转业障出三界秘密三身佛果。

三种悉地真言仪轨(善无畏译)。

加句灵验佛顶尊胜陀罗尼记(武彻述)。

一字金轮

  夫金轮者大日帝王之骨目释迦能仁之肝心现证菩提之普门速成正觉之一道也。依之仪轨中说大日金轮云。为一切佛顶轮王之轮王也(文不空)又说释迦金轮云。上云。一切佛顶主宰一字顶轮王(文)(同译别轨)法之渊深尊之最顶唯在于斯而已。故譬功于世间。金轮立号。形德于出世。佛顶标称(御口云。四轮王中金轮胜。如来众相中顶相最胜也。今尊德用最尊最上故以名故云)故时处轨云。才见奇特身。诸圣众皆殃显胜绝不共唯佛一体故(文)(诸佛同体轮王威力胜故余尊皆灭义也)此法甚深不可得称者欤。未入坛辈不可辄咨学。故奇特佛顶云。夫欲修习一字法者。先从师受灌顶。蒙印可方得咨学微妙轨则(略抄)时处轨云。于此教法中一字不应向未灌顶者说。本尊诸教法除本受法师设虽同行人亦不得为说(文)然则才见才闻之辈遂见佛闻法于现生。一观一念之族果离苦得乐于即身者也。问。一字者何义耶。答。御口云。浅略义.一字为真言。故云一字也。深秘义云。时处仪轨云。显胜绝不共唯佛一体故(文)意佛菩萨之功德同归此尊一体故云一字也(为言)此义佛菩萨中殊胜不共故云胜绝不共也。依之又五佛顶经云。诸经处说一乘·中道·实相·法界皆是一字佛顶之异名(文)一乘中道即诸佛一体实际也。问。金轮是主大日佛顶一德心数尊也。依之宗秘论云。金轮作明王。不动大忿怒(文)如何。答。设明王设菩萨。表诸佛同体胜绝不共义何遮之耶。况复大师以经论八证成即身成佛之时。最前时处轨文引之。其文云。修此三昧者现证佛菩提(文)大师注曰。此三昧者谓大日尊一字顶轮王三摩地(文)又大师杂问答中。从凡入佛人云即身成佛。即身成菩萨辈云二生成佛(取意)定知以成金轮三摩地证即身成佛。甚有深意乎。又付大日金轮印习即身成佛义。谓不动众生五蕴而续本尊五智。又以凡夫之命风即法佛之大空。可思之。可习之。又.真言三身一体义。可思之。此字….四字合成也。.有义。.损减义。.加.则破有法王义。应身也。.尘垢义。又加.者断惑义。断惑是智用故报身也。.吾我不可得义。无我中大我是法身也。故即身义引经云。能证毗卢遮那三身果位(文)。又大妙金刚经云。又修三摩地。当于自心观部噜吽(三合)而成佛顶轮王。形量尽虚空法界。无有边际。回然清净。得成佛身。无有生死。不转肉身得无漏果(文)可思之(已上别记私加之)。

供养