No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  礼佛。或…..御口云。..一也..字也。

  本尊加持。智拳印。时处轨云。智拳印所谓中小名握拇。头指拄大背金刚拳乃成。右握左头指一[/卽]面当心。是名智拳印。当诵此密言。勃噜唵(三字声成一字总呼之)三密才相应。自身同本尊。能遍入佛智。成佛犹不难○十方佛土中唯有一佛乘。如来之顶法等持诸佛体。是故名智拳(文)私云。此印文同仁和说违当流传。如何(两异如金界说)然当流习秘密坛口传违轨文欤(异御自笔)里书智拳印大指掘不掘事。本说不一准欤。广可勘之。但掘之说由绪尤有口传。何容易乎(云云)。

  次胜身三昧耶印言。同轨云。次结顶轮王胜身三昧耶印心额喉顶。当诵此密语。唵仆欠(文)(印相如次第故略之)问。印形表示如何。答。同轨云。大指为结跏。中指像佛身。名小成光焰。二掌日月轮。腕表师子座。是故名如来胜身三昧耶(文)。御口云。如轨。此印像佛身形。故云胜身三昧耶也(为言)。问。三字言是七处加持明也。何为金轮明耶。答。御口云。今言通用三归三身金轮之明也。私云。此明三归三身体故。或变秽土之草庵成净刹之宝台(七处加持是也)或转六趣之凡身成五智之佛体(今文是也)故通用欤。问。结诵此印言时意地观念如何。答。同轨云。复结身胜印。诵三字密言。印观菩提心。思惟阿字门。诸法本不生。每作观念时定惠俱运。具如观婀字(文)问。作此观定惠俱运方如何。答。文云。才观即了知诸法本不生。知本不生是名奢摩他。谛观于字体。是毗婆舍那。此名为双运。诸观皆如是(文)私云。诸经论中或单说事定。或单明理定。二观亦尔。或敌对理事止观相对。或理观对事定。如余经。或事观对理定。如令轨(矣)所谓.字不生理中其心定故。是理定也。谛观.字形体。是事观也。境有事理心分止观。故龙树大论云。修习三昧达平等理。修习智慧照差别事。事理双达不相舍离(文)今以事观对于理定。是诸佛之秘要菩提之妙行而已。抑又真理之外无字体。字体之外无真理。事理既无二。止观应一体。所谓即体而用自智。即用而体而自寂。照而常寂云止。寂而常照为观。故同论云。止即是观。观即是止。止观一体无差别故(文)作此观者是名如实知自心。又云究竟即身成佛也。呜呼八万尘劳皆波罗密。恒沙惑障尽是真如。盖此之谓欤。问。若约种子者应.字。若依真言者应三字。有何故以.字为所观之境乎。答。.字是菩提心之体故。今轨云。即观菩提心思惟阿字门(文)又众字之本故。故疏等中。一切字无离.(取意)又即身成佛之种子故。故别本即身义云。观心中本有.字为究竟即身成佛(取意)又大日如来之一字真言故。杂问答中尔也。又密教之至要故。或释云。密教至要不过.字(云云)依此等意且以.字为所观欤。又不可遮就余字而作此观。故云诸观皆如是也。又通诸尊而应用此观欤。故云诸观皆如是也”

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156