No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决
字号: - o +

  法则大法或别行任意(云云)。问。付大法行之方如何。答。御口云。此有二说。一者大日道场观如例观想了。次大日如来心月轮中。当本尊种三羯三身轮成及眷属围绕之行相观之(矣)二者道场观如前。兼又五相成身佛身圆满。云观身为本尊(文)观自身成本尊毕。又大日心月轮中观当本尊种三大转成之行相也。又两说同入我我入观本尊观当本尊也。又最略说。入我我入本尊观当本尊。五相并道场观等如例(矣)又就大日心月轮中观当本尊三身。有浅略深秘二义。初浅略义者。若佛若菩萨若明王若天等。三种身观大日心月轮。是从普门入一门随机之方便。自内院向外院利物之善巧也。深秘义者。佛菩萨明王天等种三羯三种身即观大日即体。全无浅深转成别。何有优劣耶。故天等明王皆居中台三十七尊所围绕(此觉洞院僧正奉授喜多院法皇秘决也)又本尊加持时。先大日后本尊。正念诵唯本尊。散念诵随意(云云)(又遍智院御记有之。可见彼矣)私云。此中浅略虽似浅深有隔。五乘融会而开心实相门故。不同如常五乘异辙也。又浅略门明王为本尊置中央者。所围绕三十七尊皆现忿怒形可观之欤。各具五智故。余尊又准之(矣)(御自笔)宝部法口决云。三十七尊皆入宝部三摩地。手持宝珠(云云)明王等三摩地又如此。皆可入其三摩地也(云云)(巳上御自笔)凡今秘决源出经疏中欤。疏第七云。就此经宗则五种三昧皆是开心实相门。○不同余教以心性之旨未明故五乘殊辙不相融会也。若更作深秘密释者。如三重曼荼罗中五种三昧皆是毗卢遮那秘密加持。○何有浅深之殊(文)(私云。五种三昧者佛菩萨声闻缘觉诸天也)又云。大判真言略有五种。谓如来说。或菩萨金刚说。或二乘说。或诸天说。或地居天说。○若佛菩萨所说。于一字中具无量义。若二乘真言只约尽无生。○如上所说皆是随他意语明浅略义耳。若就随自意语明深秘义。随入一门皆具一切法界门(乃至)诸世天等悉毗卢遮那。何有浅深之别(文)(私云。世天者龙鸟修罗之类也)准此文。祖师得妙旨于大唐之经疏。传秘决于广泽之亲王欤。式为当流之轨则。应备末叶之龟镜。理既在佛意。事不恣人情(而已)(里书御自笔云)疏第七文祖师觉洞院诚被存此文。珍重珍重。又祖师胜俱胝院引法华开题文被扶此义。法华开题(两趣)云。若以观自在为首。则具二十七尊及无量佛刹微尘身。大日即观音遍法界体性智。阿閦观音圆镜自性金刚智○(以下亘诸佛菩萨及天龙人鬼等皆作此释)国王长者身亦复如是(文)胜俱胝院私词云。是文真言教大宗尤至要也(云云)(已上御自笔也)。

供养