No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  已上..文也。御口云。他流习(御自笔三密房流智定房等也)云。一法界..者约表纸记。非理智不二行。彼别法也。此流习理智不二行习此经大事也。故知大日为本尊。故不加别句也。又大日金萨自他受用别。实是一体故欤。

  观云。坛上有.字○有殊妙坛(云云)理趣会轨云。次于所居处复观阿字门。成妙高山王。上有宝楼阁。于是宫殿内复安本尊身。眷属皆围绕(文)略出仪轨云。依前观满月皓白现坛中大圣处于闻(文)。

  坛上有五月轮。轮中有各莲花(云云)修行成就轨(不空)云。曼荼罗内诸坐位先想月轮照观形(文)。

莲华上有…..五字(云云)理趣释(不空)云。.唵字者金刚萨埵法智印明也。.么字者欲金刚法智印明也。.贺字者金刚悦喜法智印明也。.苏字者爱金刚法智印明也。.佉字者慢金刚智印明也(文)。

  如次变成(乃至)持慢印(云云)修行成就轨云。次说五秘密金刚萨埵坐白莲台端严而处。形貌如前。成身法当住大印。金刚箭赤色。居于前而持弓矢。金刚喜悦白色。居右抱三昧耶体。金刚爱诸事普青。处后持么竭幢。金刚欲自在白黄。居左二手拳各当胯。其头向左少倾(文)略出轨云。于后爱为名形服皆青色。二拳竖惠臂肘。以定羽承。共执么竭幢(文)余尊皆同先轨也。问。今此经中说十七尊三摩地何道场观中局五尊乎。答。今经总说十七尊三摩地。别说五秘密三摩地。具如大师开题并文句(矣)今约别门观之欤。问。理趣释云。此五种三摩地秘密中最秘密。今说修行曼荼罗像同一。莲花座同一圆光中央画金刚萨埵菩萨。右边画二种明妃本形。左边亦画二种。具如金泥曼荼罗像东南隅是也(文)私云。依此文者。五尊同是同一月轮同一莲台也。何各各莲月观之乎。答。御口云。同一莲月是五秘密法之习也。理趣经时不尔。是理趣会曼荼罗也(云云)。

  礼佛。御口云。如金刚界礼佛不加别佛名。如先。

  本尊加持。先金萨印言。印言如次第。金界三摩耶会印言也。印形表五钴(矣)明三反欤。自下又准之。但后五尊中慢菩萨印触两股。明各一反。

  次总印言。御口云。木幡传云。此印表箭形也。二中入掌矢茎。缚上下大小优立矢ハズ也。谓见本有普贤故。以大悲箭射厌离心也(云云)或云。二大二小竖矢羽也(云云)安然云。二空弓也(云云)金界轨云○以二度刺心名为大悲箭。以射厌离心(文)真兴私记云。此地菩萨往百佛世界化度诸有情。其厌离心为菩萨敌。其大悲心如射怨箭(文)私云。此地者初地。名极喜三昧耶此意也。金萨又初地菩萨故用此印欤。凡印出金界轨。明出理趣释。十七尊种子真言也。具以此印明而为总印言也。经轨安在乎。可检之。问。明通十七尊故可然。印局金萨者。何云总印乎。答。以大悲心断厌离心。一切菩萨之用心三世大士之妙行也。岂非总印耶。极喜者能益自他生大喜故名初地。且约初欤。付中欲触爱慢是净菩提心别德也。同可摄初地。若尔其尊何不摄耶。真言十七字即十七尊种子真言也。.金萨.欲。.悦。.爱。.慢。.意生。.髻离。.爱。.骜。.春。.云。.秋。.冬。.色。.声。.香。.味。此十七字字则为十七尊并种子(理趣释意)或云。理趣经中妙敌欲触缚主见悦爱慢严泽光乐色香味。此十七尊各有三密。妙适句是大乐金刚。次四句是萨王爱喜四亲近尊。次四句是内四供养尊。次四句是外四供养。次四句是四摄菩萨。又彼真言有十七字。即十七尊种子。如次配之(云云)。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156