No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  以弓箭射十方事。御口云。四方引旋慢射之。上方天井射立之。下方左胁机礼盘间射之。

  结线事。作法如次第记。御口云。但诵明间结之。一诵一结合百八遍也。时毕阿阇梨取之。裹纸置之。结愿时后总入折柜居折敷送施主许也。白丝。势如珠数绪今少太极近逼结之也(自笔云)结线事觉洞院口决云。片筋七筋也。合十四筋。縒时诵本尊咒縒之(云云)(此由见仪轨文欤。近来必不定十四筋欤已上)仪轨云。用线法。白线十四条为一绳。七为一片。两片十四条右合为绳。三尺五寸为法。师以三尺五寸为百结。其线不足以四五尺亦得也。师向鬼门。彼向人门以糸系病人无名指(男右又左女左又右)师系右无名指。不论男女之别。百反一结万返百结。以其结线如经所说。可着病者身(文)经云。以白叠綖手投其綖诵咒七反。一反一结○咒讫。此綖系着其人(文)验记云。以五色线作索诵六字咒。真言一座七反诵一咒。一结诵咒合三十六结咒咒了采结线系某甲颈(文)。

  解线法事。御口云。近来不用此作法也。作三类形事。轨云。相应物者天狐七地狐七人形七。以面染蘖作之乎。慎莫示他人。师密自设少许面作之。又以墨书其咒咀怨家姓名。若不知其字。若亦不知字注其在处(乃至)国郡乡其宅其条其坊男女(文)御口云。如轨或面或麨染蘖作之。虽然有其烦故折纸用之。天狐鸱地狐即狐也。人形着帽子形也。此形通男女僧俗故也。

  辨备供具事。御口云。如常护摩坛辨备供具也(里书云)。问。三类形弓箭等供用之耶。又答御口云。此法是法(御修法也有伴僧)护摩(无伴僧也)三类形结线六方结等作法有之。供(非护摩作法也)三类形六方结等无之。结线用不任意(供无伴僧故。阿阇梨作之。护摩若无伴僧。可同之)又本尊左右太刀弓箭供又有之。最略又无之。又供三时皆用发愿。其词曰。本尊圣者六字观音四大八大诸忿怒等(御自笔云)已上弓箭结线三类等外诸尊法通例也。不可限此法也(云云)。相应成就法事。六字神咒王轨(金智)云。复次说加持相应成就法。若人欲返却咒咀得长命者。以天番主加地番千手观音。若有人欲得一天下之内贵女爱念者。以天番主加下番如意轮观音对。若有人欲得万万亿亿珠宝者。以天番主加地番不空罥索观音对。若有人·欲得止物怪伏诸鬼神者。以天番主加地番马头观音对。若有人·欲遭恶人不被诽谤者。以天番主加地番十一面观音对。若有人欲被杻械枷锁不安稳止者。以天番主地番准胝观音对(文)。

具书事

佛说六字神咒经。

六字经仪轨(大慈恩寺基法师云云珍录外)。

六字神咒王经验记(大唐龙兴寺道邃集)。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156