No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决 |
No.2535 薄双纸(遍知院御记)口决

  或问云。不空玄奘等经加本面十二面也。何云十一面哉。答。本面真实面也。十一面方便面也。示权实故本面上现十一面也(云云)十一面神咒心经(玄奘译)义疏云。若合本面应十二面。而十一面是方便面。本体常面是真实面也(文)。或人义依此疏文欤。尤神妙。但愚老未检见彼疏正文也。名号已十一面也。何有十二面乎之旨。诸人最前致此问。以今疏文会释之。尤大切也。高尾曼荼罗为十一面。弥可仰信。可仰信(已上御自笔)问。十一面如千手十一面。表十波罗蜜等欤。如何。答。御口决云。今十一面者表十一地。若十二面又表十二地(加等觉也)又云。天竺有十面鬼神。作时气温病等。为伏彼增一面现十一面形也(云云)。

  本尊加持。根本印。秘印也。有口传(云云)御口云。口传云。十指深叉以十指头观头上十一面。金掌置顶上此意也。更加行者本面成十一面也。私云。依此口传者。本尊加本面成十一面义欤。十一面心密语仪轨经中(不空)云。十一面根本印二手外叉合掌以印置顶上。即成本尊身。诵根本密言七反(略抄)此文既云即成本尊身。十指观十面。诚巧妙(矣)根本密言者。同经上卷云。观自在菩萨○说自根本密语曰。曩谟罗怛曩(二合下同)怛罗(二合下同)夜(引)也曩莫阿(引下同)里夜(二合下同)施攘(二合引)曩娑(引)誐啰吠路者曩尾喻(二合)诃罗惹(引)也怛他(引下同)蘖多(引)夜罗诃(二合下同)帝三藐三没驮(引)也曩莫萨嚩怛他蘖帝毗庾(二合)罗诃(二合)帝毗药(二合)三藐三没驮(引)毗药(二合)曩莫阿(引)哩夜(二合)嚩路枳帝湿缚(二合下同)啰也冒地蘖怛嚩(二合下同)也摩诃萨怛嚩(二合)也摩诃迦(引)噜尼迦(引)也怛你也(二合)他唵娜罗娜罗地里地里度噜度噜壹知(步矣反下同)嚩知者隶者隶钵罗(二合下同)者隶者隶(二合)者隶矩苏铭矩苏摩嚩丽壹里弭里止里止致惹(引)罗么跛曩也跛罗摩秫驮萨怛嚩(二合)摩诃迦(引)噜尼迦娑缚(二合下同)诃(引下同)私云。今次第除归命句举之。御口云。或归命句汉语举之(云云)玄奘译十一面神咒心经也(御自笔云。小野习也。非当流传也已上)不空经说功能云。若有善男子善女人。以清净心殷重心忆念作意(玄奘经云。每日晨朝时如法清净念此咒一百八反)现世得十种胜利。何等为十。一者离诸疾病。二者一切如来摄受。三者任运获得金银财宝诸谷麦等。四者一切怨敌不能俎坏。五者国王王子在于王宫先言慰问。六者不中毒药虫毒寒热等病皆不着身也。七者一切刀杖所不能害。八者水不能溺。九者火不能烧。十者不非命中夭。又获四种功德。一者临命终时得见如来。二者不生于三恶趣。三者不非命终。四者从此世界得生极乐国土(文)(十及四德玄奘经大旨同矣)玄奘经云。若诵一反即能除灭四根本罪及五无间令无有余。况能如说而修行者(文)小咒…(云云)以大咒奥为小咒(矣)此咒前印用之欤。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156