No.2537 释摩诃衍论第十广短册 |
No.2537 释摩诃衍论第十广短册
字号: - o +

 永离恶道。

 论云。常见于佛故永离恶道(文)意如何。

 答。明善处不退义。云常见佛故永离恶道文意也。

 问。就答成不明。夫思极乐世界者。宝池侧凫雁鸳鸯交声。树林间共命舍利调翅。既恶趣之随一也。岂非杂类之畜众乎。尔者论译不明如何可答申乎。

 答。本自所答申任论释。但至难势者。慈行大师谓净土中无实恶道之名(矣)阿弥陀经说。皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作(文)非实类畜众者全不可成难(矣)无过可答申也。

 教法无常。

 论云。三世不动四相不迁(文)尔者可指所学教法乎。

 答。可云指所学教法也。

 问。答申旨难思。夫教法是色行二蕴之所摄。有为无常之法体也。依之性相释云。牟尼说法蕴数有八十千。彼体语或名。此色行蕴摄(判)若尔者何可云三世不动等乎。

 答。本自所答申标归依所学教法门者。所述释义可云所学教法之义相也。但至难者。今论意异小乘之谓欤。依之上论云。三世诸佛为自恩师不能生灭不动轨则(文)况今论挟深密之义故。色尘文字尚存法尔常住义也。

 身体明白。

 论云。心海澄净身体明白(文)意如何。

 答。明往生人之行相。云心海澄净身体明白也文意也。

 问。今付之按四十八愿之随一设我得佛。国中人天不悉真金色者不取正觉(文)何违真金色经文云身体明白乎。

 答。明白未必白色欤。是则显清净义也。故云依妙正清此意也。

 称名念佛。

 论云。谓以专意念佛因缘(文)尔者可云称名念佛乎。

 答。依一义者可云尔也。

 问。就答成开论释。谓专注意忆念他方净土种种依正(文)何云称名乎。

 答。善导释中。六字之中摄在依正(文)唱六字名号摄依正二报。故更无相违。

 去嘉元元年(癸卯)之冬。中性院先师上网寝病床之日。命愚质云。我化灭之后。每年忌辰可勤竖义决择。我顷日欲就劝劣向胜不退门记彼短册。然未遂其功。露命将消。尔须书此短册而勤彼竖问。遂乃至翌年正月朔旦未刻寂。然灭度愁伤屠肝。遗训止耳。由兹拭千行之泪缀十题之草而已。此草本经于醍醐寺报恩院上网宪淳之一览。即就第四重会释中少少被添句。因重书入此中。同九月十九日再治毕。

 金刚佛子顺继(四十五岁)。

 

供养

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13