No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

私云。幸心院仁王经箱。记同之。

问。佛舍利等置坛中央(文)有何故耶。答。在行何法佛舍利安坛上为秘事。其中祈雨尤可安舍利。龙王殊归敬佛舍利故。可影向于坛上之因缘也。又舍利有甘雨普润之德故。御遗告云。然如意宝珠为皇帝方伺其实体。自然道理释迦分身也。或时出善风发云。于四州令生长万物。利益一切众生。水符陆地万物谁不蒙利益哉。或记云。永久时以桧造莲花在叶座。如灯台也。安置佛利舍(云云)。

问。云仁王经法舍利安经箱后。今何不纳箱中耶。答。如此事随宜欤。或记云。佛舍利东烧不断香(大火舍用之)佛舍利西安请雨经箱(可有打敷云云)。

问。五瓶用青瓷又插柏桂枝事何故耶。答。御口决云。青色是水色故用青瓷瓶。若白瓷涂绀青也。榓柏桂青色木故用之。又玄秘朱付云。插竹柳柏叶(云云)御口云。柳主水。木外典等见欤。柳植东青龙仪竹又其色青故欤理性院杂记云。柏桂榓等交花瓶插之(云云)玄秘云。中瓶榓一枝柏一枝桂一枝插之(云云)朱付云。开五瓶事见尊胜轨。又每日新水和青黛五宝五香。口插竹柳枝柏叶等(云云)集经同用竹杨等大旨同之。轨并一卷二卷经皆用四瓶。又集经四瓶外五龙前。龙别各安一大瓦瓶。瓶上各以白粉涂之。其瓶身上以真中黄各画四个须菩提结跏趺座(云云)御口云。三说中今付尊胜仪轨也(云云)。

私云。不空译一卷二卷经无坛样用四瓶。何经别译一卷二卷经欤。可检之。集经十一云。五龙王前龙别各安一大瓦瓶。瓶上各以白粉涂之。其瓶身上以真牛黄各画四个须菩提像结跏趺座。一一瓶中口若龙花若无生花。以采花宛其瓶颈上花鬘交经。其坛四角各别安一赤一赤铜水罐。其罐各受可一斗者。满盛净水大须尽饰。其口插柳柏枝竹枝。亦得中用各并叶。取意(云云)。

问。若青黛等和水令青之(云云)青黛何物耶。答。御口决云。青黛范渡方习绀青也。今不尔。灰墨入瓶水也。为秘事。辄不可授之。又??口洒水入之也。以此青黛入瓶。并??口洒水事。转法轮法如法爱染王法又同之。玄秘云。瓶水日日须用新水。不可经宿。以以金精若青黛等秘水令青之(云云)散枝用柳枝(云云)。

问。何故散枝用杨枝耶。答。柳是青木故。主青童王方故欤。报恩院记云。洒水事复夜取菩萨花花水也(云云)洒水入录青。散杖用扬枝(云云)。

问。坛敷(用绀布。其上敷茅草。云云)答。或记云。以绀布坛引回。其上敷…。不置轮羯磨。不用镢五色也。坛中心奉安置佛舍利佛舍利东烧不断香(大火舍)佛舍利西安经箱(可有打敷)经箱前安中央花瓶。四角安四瓶。五瓶皆以绀青和水令青入满。各柏叶桂支杨柳榓取合可插瓶口也。四面供养花用榓柏也。瓶水花每朝替之每度以绀青和..水也。又..水同可入绀青也(云云)大云经云。以金精或渡石黛和水令青。悉使瓶满。种种草木诸杂花蕊埵。若瓶内(文)问。礼盘半叠下敷何耶。答。敷茅席(云云)理性院记云。礼盘半叠下吉祥草敷之。

供养