No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。护摩炉涂增益三形如常(云云)何。答。或记云。增益炉画宝珠形也。青色。色取诸尊皆青色观之。是又不用撅五色也。诸供物皆如本坛染青色。瓶水日别替之(云云)。

私云。增益色虽黄色。今为祈雨故用水色欤。彼记云。护摩坛又敷吉祥草备诸供物。又以青茅为座。之炉主坛所西戌亥角土用之。人用井边也(云云)。

问。十二天坛(如常。云云)其作法如何。答。雨言云。此法初夜一时行之。但永久度二时行之(初夜后夜)开白时微音有表白神分祈愿等。以火舍盖为打鸣。或别用之。后夜粥二坏备之。此法不立花瓶。不悬本尊也。或记云。十二天供每日初夜一时行之。中央佛供二坏。并前后灯者不动料十二坏。蜡烛者十二天料也。金音微音。表白乃至五悔法则等喉内但祈雨供异。别可闻口传(云云)。

私云。不动佛供居中央事不审。正面阏伽器等左右居之。汁果子等居之。十二天蜡烛四角其内角居之(如神供十二天位)见仁王经法差图矣。仁和寺打鸣用火舍盖。当流二说也。

问。十二天供种三何等乎。答。雨言云。私云。十二天供中央不动。种子..。三昧耶形俱哩迦罗大龙王可观之。龙可降雨。屋上幡可思合之(云云)。

问。念诵可如常耶。答。异常念诵也。谓水天千反加除五雨障咒五宝珠咒。异常念诵也念诵(佛眼大日不动。十二天中十一天各百反。水天千反。除五雨障咒。宝珠真言法施大金一字)。

问。圣天坛(如常。云云)如何答。或记云。圣天像青瓷器奉立。青纸帐可奉覆也。后夜日中二时计也(云云)西南院御口决云。此非常浴油等圣天供也。行水劝喜天也圣天(如常)者为秘而不显露欤。金刚王院实贤大僧正修请雨经法之时。常圣天供修之。仍不降雨(矣)故报恩院僧正御房令闻此给。余流请雨经实而不知之被仰(云云)雨言用常浴油圣天供。故云次取坛上之浴油居火(文)又云灌油用心咒。但异常供者。礼佛次入我我入。次本尊加持。三印三明(云云)(大咒心咒。心中心印言)。次正念诵(心咒或心中心咒)本尊加持(如常)字轮观(五大或本尊咒)次浴油后萝酒等毕用字轮观。此传尤宜欤。大日加持。本尊加持(如前)悦与印言。调和印言。佛慈护印言。佛眼加持。次供萝?酒团等在方也。次灌油。次后供供萝?酒团等。次散念诵如常。

私云。祈雨时何必用入我我入正念诵等修常圣天供何失。

建保三年祈雨借屋(遍智院僧正御房)

<PIC>T79039101.GIF</PIC>

(本记云)

天治二年十月十一日以小野僧正御房手迹草案本书之(云云)

小野僧正御房图

<PIC>T79039201.GIF</PIC>

二坛各四角折也。幡竿可用何木哉。坛样经案所幡立所(内八流外九流)木公寮所进。

供养