No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

或记云。阴阳五龙祭事。以杨柳造五龙形。五色色取祭之。五方坐也。供物鱼物海藻饭酒等也。其五龙洒水故雨泽(云云)其时想应水天上雪始雨也。又龙舌水也。盘下出水则.耨法水取之。阴阳师极秘事(云云)问。茅龙作事如何答。雨言云。小野次第云。其体如遗告用茅(云云)贤觉云。龙形龙供之当日造之。以茅造九尺龙。又造八寸龙。八寸龙上纸押金薄押之。九尺龙头载之(云云)。

口传云。大小龙中纳龙种子.字(书青纸也)或舍利纳额。或结付头。或纳腹中。或不纳之别入龙穴(用此说)又八寸小龙计造之(三宝院传)大小二龙造(理性院传也)已上雨言也。玄秘云。以茅作龙王形押纸。其上坤金薄。以舍利入额毕开眼之种种供养之。谓散供也。其龙长或说八寸或说九寸(依遗告可定之)如是作了池放之供养。元抄云同玄秘说也。野决云。诸龙种子.或.或.(云云)西南院口决云。玄秘散供者。非如神供前用之散米等也。如法熟食美膳故(云云)或记云。茅龙造样以茅造蛇形。有大小二龙。大以黑色缠之。以金色纸押金薄也。大须小令乘。如遗告也。蛇中入.字也。殊大师机缘深御龙王也。门迹遗弟尤可奉凭也(云云)泽抄云。又杉造龙王之形(其体如遗告用茅云云)问。龙形开眼作法何答。雨言云。龙形造了开眼之。谓佛眼大日印言如常用之。次龙印明加持之。内缚竖合二风令圆如环。真言曰…….。

私云。临中岛作法时。净土反次可开眼之欤。可问之(云云)。

元抄云。件龙形可开眼以佛眼大日印言。并龙真言加持之。又以佛舍利有结付龙头之样(云云)或又佛舍利入筒奉之(云云)。

问。龙供作法并在处如何。答。玄秘甚龙放之所者。延命院僧都于池刃刀角被行之(龙出现之处也)小野僧正于中岛辰巳角被行之(云云)供具一前。半叠相具。阿阇梨至件处也。

私云。更有龙穴。最极秘事也(在于口传)龙放池内事七个日间大切之时只一度计也(云云)朱付云。龙王出现所当东门池中有石之处。

遗告池中现(云云)僧正说付之也(云云)野决云。二说中岛巽纵北方右下在之。可用此说(云云)御口决云。龙穴者东说为秘说。水底入有空(云云)可秘之。义范僧都最后此龙穴事权僧都房被授タリ。野决云。龙供事师说云。以所造龙于中岛巽维阿阇梨向东供之。敷茅席而以龙安其上。供物。花一杯。香一杯。米一杯。五谷粥一桶。水桶加杓。弊帛二本。供物等皆敷荷叶盛之供。作法劝请印大钩召。真言….也。供物咒同。余作法金神供。但善女计供之。余天等不供之。法施后能能祈请了。供物并器等皆裹。敷席穴边泥底埋。然后其夜可献舍利。录壶入之。乍壶可献之(云云)。

供养