No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。结愿后伴僧行道等如何。答。二十人别立。不伴中出赞突钵三段钵了。上伴十人绕大坛行道如曼荼罗供。持金刚。众无言行道。下番本座列立打铙钵三突三匝行道了。上人十人着本座终。方下番又心钵音复座矣(此行道后铃后也。赞了次也。赞吉庆汉语如次第记之)坛后坛与本尊之间为行道之路。建坛之时用意立之。

雨言云。贤觉云。法成就之时大阿阇梨并伴僧率唱毗卢舍那密号七八反计。道场行道(云云)。

私云。降雨如此可作欤。

长宴云。师口云。吉庆大偈九头龙赞也(云云)问集经中云。八弟子伴僧用二十人伴僧耶。答。大法作法故用二十人。准当修法者八人中法仪欤。泽抄云。三个食者(乳酪粳米也)四望者(四方也)人弟子者(伴僧也)建一咒师者(护摩阿阇梨也云云)。

问。祈雨处并祈雨作法何。答。

集经十一云。若欲乞雨可就国中四望胜地及好地泉有龙之处(文)又云。乞雨之时每日以煮五谷一石散地上神等食。作法时共八弟子伴悉曾经入都道场者。令驱使外余人不得辄○遣一师座于坛内。多烧杂香至心诵咒(云云)。

又别法云祈雨之人。是出家苾刍应具律仪。若俗仕应受八形。作法之时吃三百食。每日香汤沐浴。着杂净青衣。于坛四面以青物为座。即以香涂手。先应三密加持。自身及护持坛场|案|上置此大云经。于一切有情起大慈悲心。至诚请一切佛菩萨加持。昼夜至诚读此大云经。或三人乃至七更替读。诵经声不应间断。允旱之时如是依法读此大云经。或经一日二日乃至七日定降注甘雨○若又主不雨○应发愿读经所生功德回向诸龙。愿皆离诸苦苦难。发菩提心。为一切有情降注甘雨(云云)(问。上下番发愿回向如何。答。下番发)愿云。

至心发愿 转读经王 功德威力

天众地类 倍增法乐 诸大龙王

闻法得益 七日修中 甘雨普润

五谷成就 护持圣王 御愿圆满

天下法界 平等利益

次五大愿(甘雨普润成御愿一切讽诵)。

下番回向云○所修功德○回向轮盖龙王○回向难陀拔难○回向五大龙王○回向诸大龙王○回向善女龙王○回向一切龙神。甘雨普润决定成就。回向护持圣王。玉体安稳。增上宝寿。言内安稳。诸人快乐。回向天下。回施法界。回向无上大菩提。

私云。已上依右记也。遍智院报恩院经法时。下番发愿。上番回向也。又发愿次用四弘也。妙抄发愿回向俱下番役也。发愿次用五大愿也。今记同妙抄欤。

问。支卷如何。答。

注进请雨经御修法一七个日支度事。

合。

苏(七合)密名香(白檀沉水等香)

五宝。金。银。琉璃。真珠。水精。

五香。熏陆。白檀。苏合。龙脑。安息。

五药。人参。伏苓。天门冬。甘草。白芥子。

供养