No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

智拳印。大日.。金萨。龙猛。龙智。不空。惠果。弘法。真雅。源仁。益信。神日。真寂。已上师资相承到我十二叶付法只一人也。延喜二十年四月三日于圆成寺记之(ム)….。

又表纸云。青龙寺惠果和尚请惠日寺数口僧。五日之间十五时修忏悔法。真言教中大乘经转读之。并秘法祈灭罪。梦中不空三藏来云。真言之中肝心我珠以此法为心(云云)令如是一两度示之(云云)。

师云。口决云。表纸记是理趣三昧也。真言教中大乘经者是理趣经也。秘法者此经法也。

又奥记云。此法相承良雅阿阇梨传大僧正定海(已上..文也)御口决云。三密房流以一法界..者约表纸记。非理智不二行。彼别法也(云云)此流习理智不二行习。此经大事也(云云)私又宝心次第云。台上有.字成法界法性率都婆。率都婆变成金刚大毗卢遮那如来。身相白肉色处宝莲华台上。结跏趺坐持智拳大印(文)此又虽为大日本尊未知理智不二五种宝珠深义。又以金刚二字属大日。恐违理趣释(矣)问。召请结界等印言何等耶。答。召请大钩召结界不动也问。本尊加持印言何等耶。答。如次第出之。箭印木幡口决云。二中入掌矢茎也。大小偃立矢ハス也。谓见本有普贤故。以大悲箭射离厌心也(云云)或云。二大二小矢羽也。安然云。二空弓也(云云)宝心传云。智拳印..明也。又大乐印十七字明。大乐印金刚奈不空身印。大欲大俱金萨印。故今次第十七字明用极喜三昧耶印也。彼次第二印二明也。今三印三明也。五部具会以前十五个印言如别卷(云云)。

私云。十五个印言次印理趣经法出之。又莲花院僧正御房御传受本于此具出。十五个印言。彼又报恩院僧正御坊御本切纸。纽青绫也。彼本奥书云。嘉祯四年十一月四日于极乐房奉传受毕。实深权少僧都宪深(云云)已上仍彼本具出故无以前十五印言。如别卷注也。五秘密印言事如下辨之。但朱付者今依师说传。彼本墨书以六字御本被磨之(云云)。

问。字轮观何耶。答。五大欤问。正散念诵何等耶。答。如次第出之。问。下理趣经法用总咒。今以说经曼荼罗为本尊。故本尊则大日故用.也。问。尔若何道观中。字为种耶。答。今法以两部不二为宗。故种.。言.欤。恐彼形像住定印(文)种尊不二义欤问。护摩作法如何。答。次第出之。护摩抄云。

部主金刚萨埵。般若菩萨。自加持。内五古印。……。召请(内印外以右头指召之)诸供物(同咒)拨遣(准召请)。

本尊段自加持。智拳印.。召请(外五古印同咒)诸供物(同咒)加持物(同咒)拨遣(准召请)。

诸尊(三十七尊如常)。

理趣经法(第三重总本同法或说。云云)。

供养