No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。薄草理趣经观音段印言如何。答。二手各作莲花拳。仰左掌舒右头指。自左小指至大指次开之。次掌中三度搔之。谓开八叶意也。真言曰。.(云云)劝修寺传云。左右手金刚拳。以右拳小指始。自拳小指迄大母指一一解毕(仰左拳覆右拳。申右小指。自左拳小指至大指次第开也)真言曰。纥唎解释云。左拳是所化众生。所化未开功德。故卷指作拳。仰能化利益故仰拳也。右拳是能化圣德为表全金刚智作拳也。下化众生故覆拳向下。檀度者表施世出世利益。以右檀度开左拳者。能化说法即檀行所摄。而开化福惠故也(云云)。

私云。当流用理趣经印之时。以小指开之又搔掌。同弥陀印之时。以右风指开之。以风于空中得自在。表观自在义。用弥陀印之时。以风指开之三搔掌表八叶。弥陀三形相应(矣)劝修寺仁和寺无搔掌。以小指开印。劝修寺用弥陀印。泽抄唯用理趣经印。不用弥陀印也。私云。左拳仰表上求菩提。右掌覆示下化众生义。以右风指开右掌。观自在王如来令开示众生本有心莲之义也。又劝修寺有金刚莲花印。口云。先结三昧耶会印。诵羯磨言毕。即此印二头开立。二大二小竖合成五古印。诵十甘露明此印两部大日也。金刚杵金刚界。中指莲形胎藏界。是则理智不二两部合行之也。最秘最秘。

本尊加持之时。本尊大日弥陀自身观音弥陀可观之。

问。正念诵何言耶。答。羯磨会法并言。薄草同第三重本羯磨咒。理性院同泽抄…小咒。

秘本里云。……(阿弥陀仪轨五相成身。佛身圆满真言用此言。仍以此言用正念诵咒。尤可然。古一传也。金云。观自在王咒云云)。

问。字轮观何等耶。答。

薄草。<PIC>T79031001.GIF</PIC>

理性院。<PIC>T79031002.GIF</PIC>

又理性院.一字观之。

端身正坐结定印。观念。我身中菩提心皎洁圆明犹如满月。复作是思惟。菩提心体离一切烦恼随烦恼蕴界处。及离能取所取法无义故。一相平等心本不生自性空故(云云)。

又观五字云。

即于圆明净月上想.字。从字流出无量光明。斯光明所照之处则成极乐世界。斯.字者….四字合成之一字真言也。.字一切诸法因不可义。一切法离垢义。尘者五尘。亦名能取所取二种执着。.字自在不可得义。.名涅槃由觉悟诸法本不生故。二种执着皆远离证法界清净。.字亦惭义也。若具惭愧不为一切不善。即具一切无漏善法。是故莲花部亦名法部。由此字加持。于极乐世界水鸟树林皆演法音。若人持此一字真言。能除一切灾祸疾病。命终之后当生安乐国土上品上生(云云)。

石山 <PIC>T79031003.GIF</PIC>

(字义同上。故别不出之。仪轨坛上分布八曼荼罗者。显字轮观曼荼罗也)。

供养