No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

私云。宗命僧都次第。但以观音为本尊也。宝心阿阇梨不尔。如上引之。

劝修寺流云。莲花上有.字成弓。弓变为本尊。六字明王黑色六臂。左右第一手结印。第二持戟。第三持月轮。右第二持刀。第三持日轮。十二神将莲花部圣前后围绕(文)。

私云。此但以六字明王为本尊也。

常喜院十卷抄云。六观音形像异名印相。大悲观音者。不空罥索变。身色绀色。右手执青莲花。左手施无畏也.。大悲观音者。十一面变也。身色肉色。右手执红莲花。花上有壶。其口有独口。左手施无畏.。大光普照观音马头变也。身色青色。右手取莲笞莲花。左手施无畏印也.。天人丈夫观音圣观音变也。身青白色。左手执青莲花。右手施无畏也.。师子无畏观音者。如意轮变也。身色白色。右手执莲花。花上有三古.。大梵深远观音者千手变。身黄金色。有六面慈悲相也。左手执红莲花。右手施无畏印.(云云)(传受集第二同之)。

私云。此六观音入不空罥索。除准胝。今次第反之。又别次第与今别。如意轮持莲手右。今左。片手不出施无畏。彼此种子又异。又此文大悲观音为不空罥索。天人丈夫为正观音。小野注文大慈配正观音。天人丈夫为准胝。今次第依之欤。小野注文下引之。

问。六观音皆片手作施无畏印耶。答。宝心云。六观皆面向中尊坐。各任本誓施无畏。早速令成愿念(云云)。

私云。两手中一手持本誓三形。一手作施无畏。其印实可然(文)。

问。六观中或加不空或加准胝。邪正如何。答。小野僧正依止观文作注进。具如观音处记之。又仪轨举六观音云。千手如意不空马头十一准胝也。此仪除正观音欤。依此文此六观音正观音为中尊为本尊欤。或以所变六字名号为中尊为本尊欤。凡于此法定本尊诸流不同也。或约教主。释迦金轮为本尊(宝心义)或约观音正体。圣观音为本尊(宗命传)或约所变身。黑六字为本尊(劝修寺传)或六字即六观音故。六观音为本尊(薄草)或六观音六字明王但为本尊。今次第也。泽抄云。道安金轮六观音不动大威飞天。中央安金轮。左右安二明王意如何答。此金轮释迦金轮也。故薄草云。金轮佛顶释迦金轮也(云云)又理性院次第云。身色黄螺发形(文)御口决云。金轮有摧破之功。降伏世出魔军。故安中央呈此义(文)或又金轮观音同体故安中央也。又安二明王者。降三军荼大威药叉四大明王。如次降伏天魔地魔人魔鬼魔。不通破四魔。世间咒咀怨念专人所作故破彼通别二尊图之(云云)宝心云。又曼荼罗左边隅不动明王。右边隅大威德。是防护此法障难。上虚空有飞天等。陈种种供养(云云)。

问。曼荼罗前安圆镜。其左右安六个合掌天形。何意耶答。薄草云。……..(坛之左方)…(左方.)西南御口决云。此等皆咒咀神名也。此中…(.)者金峰山也。残三天不出其名。施主氏神ウフスナ阿阇梨本处镇守也。此三神随施主。依阿阇梨其神不定。故不指其名也(云云)。

供养