No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

六字明王像

<PIC>T79041202.GIF</PIC>

问。今此四法本誓中何耶。答。小集云。四法中调伏。本誓中咒咀也。仁录入四法中如先。今次第护摩息灾调伏行之。范俊僧正唯调伏行之。三宝院权僧正御房调伏息灾随时行之(云云)又小野僧正于东北院息灾被行之。大理趣房手替(云云)又已发调伏。未发息灾(云云)权僧正御房御物语云。文德天皇御宇水尾天皇春宫时。天皇御脑敕云。今度命难存。可有让位。而春宫幼稚(八岁トナリ)惟高亲王成长。以件亲王可有让位欤(云云)于时贞观寺僧正为春宫御持僧。勤修六字法之间。春宫御即位如本意。如支度法验揭焉也。金轮为本尊。其后样也。殊胜秘密之习也(云云)观宿大僧都(贞观座主东大寺别当也)贞观寺入坛资。惠宿僧都(贞观寺别当也)观顺弟子也。一长者大和国人也。又尊师入坛弟子也。

真雅

源仁 圣宝 观贤

惠宿 观宿

问。已发未发者何别耶。答。或云。已发怨家等显时也。未发时者怨家等未显现。兼推量シナトシテカ子フセキニ修也。

私云。凡调伏法或怨亲平等观。或五大无碍观可作之也。

泽抄云。师说云。以钩召印怨家成五大无碍观(云云)即想。法性内五与世界外五大无二无别也。法界五大与自身五大无二无别。故法界即自身。自身即法界也(无碍故安钩召欤)问。此法供修时可用结线耶。答。西南记云。供时用否不任意。又结线伴僧一人无时阿阇梨散念诵之终结之(云云)今次第阿阇梨自作读经前可作之欤。结线读经大金一字列之或人记云。若护摩若供时散念诵之时阿阇梨自可结之。若时了于下座结之。或于高座上片端令取施主给之(云云)是古体之事也。不可然(云云)问。此法药种何物耶。答。建长中大宫院御产。报恩院僧正于时法印。两度参勤之时。药种铁末昌蒲盐咸ウハラ。此五种和合柳杓スクヒテ供之也。仁济口云。本尊段加持物。铁末用之。药种铁末判咸昌[艹/補]五种和合。柳カヒラモキ酌炉中クフル也(云云)当流说同也。但加持物黑芥子。常喜院云。调伏加持物。蔓菁或芥子(文)授心抄云。此法鬼臼鬼箭布子射摩药种用之。次安息香名香用之。深可秘之(云云)问。六观音印言何等耶。答。圣观音。唵阿噜力迦莎贺。千手八叶印。唵缚日罗达磨纥哩。

如意轮。二手外缚。二风宝形。二水莲花叶。二地端交立。二空并立唵钵头铭震跢摩底入缚攞吽。十一面。金刚合掌。互深交唵噜鸡入缚攞吉哩。准胝。二手内缚立合。二中指屈二头指。附二中指上[/卽]。开二大指附二头指之侧。唵者礼至礼准胝莎呵。

马头。二手合掌。二头指二无名指屈入掌。各相北普二大指微屈。勿着头指。唵阿密栗都嗢婆嚩吽颇吒莎呵。

供养