No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷

六字明王像

<PIC>T79041202.GIF</PIC>

问。今此四法本誓中何耶。答。小集云。四法中调伏。本誓中咒咀也。仁录入四法中如先。今次第护摩息灾调伏行之。范俊僧正唯调伏行之。三宝院权僧正御房调伏息灾随时行之(云云)又小野僧正于东北院息灾被行之。大理趣房手替(云云)又已发调伏。未发息灾(云云)权僧正御房御物语云。文德天皇御宇水尾天皇春宫时。天皇御脑敕云。今度命难存。可有让位。而春宫幼稚(八岁トナリ)惟高亲王成长。以件亲王可有让位欤(云云)于时贞观寺僧正为春宫御持僧。勤修六字法之间。春宫御即位如本意。如支度法验揭焉也。金轮为本尊。其后样也。殊胜秘密之习也(云云)观宿大僧都(贞观座主东大寺别当也)贞观寺入坛资。惠宿僧都(贞观寺别当也)观顺弟子也。一长者大和国人也。又尊师入坛弟子也。

真雅

源仁 圣宝 观贤

惠宿 观宿

问。已发未发者何别耶。答。或云。已发怨家等显时也。未发时者怨家等未显现。兼推量シナトシテカ子フセキニ修也。

私云。凡调伏法或怨亲平等观。或五大无碍观可作之也。

泽抄云。师说云。以钩召印怨家成五大无碍观(云云)即想。法性内五与世界外五大无二无别也。法界五大与自身五大无二无别。故法界即自身。自身即法界也(无碍故安钩召欤)问。此法供修时可用结线耶。答。西南记云。供时用否不任意。又结线伴僧一人无时阿阇梨散念诵之终结之(云云)今次第阿阇梨自作读经前可作之欤。结线读经大金一字列之或人记云。若护摩若供时散念诵之时阿阇梨自可结之。若时了于下座结之。或于高座上片端令取施主给之(云云)是古体之事也。不可然(云云)问。此法药种何物耶。答。建长中大宫院御产。报恩院僧正于时法印。两度参勤之时。药种铁末昌蒲盐咸ウハラ。此五种和合柳杓スクヒテ供之也。仁济口云。本尊段加持物。铁末用之。药种铁末判咸昌[艹/補]五种和合。柳カヒラモキ酌炉中クフル也(云云)当流说同也。但加持物黑芥子。常喜院云。调伏加持物。蔓菁或芥子(文)授心抄云。此法鬼臼鬼箭布子射摩药种用之。次安息香名香用之。深可秘之(云云)问。六观音印言何等耶。答。圣观音。唵阿噜力迦莎贺。千手八叶印。唵缚日罗达磨纥哩。

如意轮。二手外缚。二风宝形。二水莲花叶。二地端交立。二空并立唵钵头铭震跢摩底入缚攞吽。十一面。金刚合掌。互深交唵噜鸡入缚攞吉哩。准胝。二手内缚立合。二中指屈二头指。附二中指上[/卽]。开二大指附二头指之侧。唵者礼至礼准胝莎呵。

马头。二手合掌。二头指二无名指屈入掌。各相北普二大指微屈。勿着头指。唵阿密栗都嗢婆嚩吽颇吒莎呵。

捐赠

页码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164