No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

毛诗事非无然自义。清水寺定深抄云。有立宿者致诚名也。毛诗一云。宿是定义故(云云)定深举七师义中。智虚空藏以此义为佳(云云)常喜院抄云。一宿者行法有六时。宿昼夜各三也。于此六时各诵五反亦成三十反。是故有三十种胜利。谓除十五恶死(属夜三时)得十五善生也(属昼三时)昼阳属生。夜阴属死。此咒有治死益生力。故昼夜定宿劝诵持也(云云)又御记云。命云。一宿五反事打任一宿一宿也。今度一时五反可满也(云云)。

私云。命者遍知院僧正教命也。

印言御记云。可此印诸观音印也。又总印也。莲花部三昧耶印八叶印。可思之。言为千手真言事。只以口传习来也。诸家真言集中。千手小咒出之。宽信真言集见青龙轨(云云)而全不见如何。惠付阿阇梨出妙香印法。此又未分明(云云)金宝抄云。小咒出青颈观音仪轨。可见之。大谷传也(云云)此真言用八叶印。理趣房传也。常人所用陀罗尼出世间流布千手经(云云)又印言说处何耶。

问。散念诵本尊后举正观音。本迹次第相违欤。故薄草子正观音本尊次第也如何。答。薄草子观音部次第。散念诵不尽六观音(本身)白衣(部母)马头(结界)此三种加用故。后化身五种观音法正观音本身。咒アミタ次诵之。今次第诸观音法皆加用六观音故。为相违六观音后举之也。又千手虽所变身。当本尊故六观之前举欤。例如正念诵举当本尊。散念诵举大日也。问。用加梨底言。有何故耶。多闻吉祥又尔。答。

问。召请结界等何。答。如先薄云。字轮观。五大。或.。

石山字轮观

<PIC>T79041601.GIF</PIC>

问。护摩本尊段印言何。答。自加持印根本印。小咒。召请。同印。以古大指召之。诸供物加持。同咒。拨遣准召请(矣)。

问。今尊四法本誓中何耶。答。小集中四种法中不出之。本誓中产生除灭所望举之。仁禄中四法中息灾敬爱列之。本誓之中灭罪产生出之。妙抄中除灾产生举之。今次第就息灾敬爱修之。薄草子所望除灾产生修之(云云)妙抄息灾除病敬爱行之。

问。千手爱法如何。答。次第中如记之。遍知院御时被出之。埣中理性院有此习。大旨全同。但鸳鸯尾施主妻颈令悬之也。此时法种子.。三形宝珠。根本印。中指作宝形也(在口传云云)根本印。二水二风交观敬爱义也。谓男惠。女定也。定惠指交男女敬爱义也。中指宝观之。男以女为宝。女以男为宝也。劝修寺习同之理性院宝心流记云。加持物观。此团丸供变成鸳鸯尾。入从本尊御口至莲花台成无量莲。喻云海从一一毛孔流出。供养虚空法界诸佛菩萨。便还来射拂男女增恶隔别厌菩提心。男女一体和合互起无二敬爱之心。加持物本尊智惠也。仍调伏法ナトニハ以加持物怨家摧伏观也。夫妻入身中相和合敬爱观也。是最秘事也。根本印。二水二风交观敬爱义也。男惠。女定也。定惠指交观男女敬爱也。中指上宝观也。男为女宝。女为男宝也。赞岐院奉为皇嘉门院不和之时法务御房令修之。予为御手替。于时相承分传上书副两文所奉传受也。又样。种子.。三形随所求调伏。剑增益如意宝珠秘印。二手虚合。二大二小开立。二中指端少开。如来敷莲花。用爱深王。唵摩诃罗诚真言末缚曰罗达摩.加读也。部主爱深王。诸尊六观音(已上)敬爱法小野良胜阿阇梨传也(云云)。

供养