No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。本尊加持印言何。答。初根本印言。印十一面像轨中即说之。言同轨上卷出之。但今真言五六行许有归命等句。御口决云。或归命句汉语举之。玄奘等译十一面神咒心经也。小野习也。非当流传也。三卷仪轨不空译也。又印言劝修寺前印用此言。泽抄出二个印言。同今次第(矣)初印用小咒也。理性院宝心传印外缚。中指立合用今言。宗命传如今次第矣。成就院抄前根印又用此真言。此抄更出印言。检可见。又宝心传外缚。置顶上用……小咒。

问。召请结界等如何。答。召请结界等可准千手等。字轮观。五大。又石山图。

<PIC>T79041801.GIF</PIC>

问。护摩本尊段印言何。答。自加持。金刚合掌印置顶上。言大咒奥咒。召请。莲华部心印明。诸供物加持物。小咒。拨遣(准召请)问。今尊四法本誓中何耶。答。小集四法本誓中俱不出此尊也。仁禄四法中息灾举。本誓中不出之。今次第息灾行之。授心抄云。十一面法者。天下发疫病之时。疮发时。水干不调时。斗诤合战胜负等。修此法者胜利揭焉(云云)。

(本云)

以赖瑜御自笔本校合之本重授点了

文明十六年少[艹/昏]九日写也一交毕。

增上寺贞誉大僧正。

安永九子年十月二十七日。

大庵寺毫誉拜写三十八岁。

秘钞问答第八(钞本第八终秘钞第八之余)

准胝法(密号最胜金刚)

问。今此菩萨六观音摄不摄如何。答。小野流六观音中指准胝除不空罥索。余流入不空罥索除准胝欤问。不空罥索观音义两流共许也。准胝摄观音事不明。夫观音皆顶上载本师阿弥陀佛。而今尊无此义(是一)观音多分居莲花部中。而准胝在遍知院(是二)又莲花部真言皆或有钵都摩句。或有.字。而无之(是三)又莲花部尊从极乐世界请之。而尊从阿迦尼吒天请之(是四)又观音皆劝请等云莲花部中。而今云如来部中(是五)又经轨等中不见观音(是六)依此等义非观音。何小野指观音耶。答。木幡口决云。小野僧正依摩诃止观文入六观音中(是一)又六字曼荼罗中央画释迦。回画六观音之中有准胝(是二)御口决云。胎藏八叶印中观音种子用.字。今尊又.字为种子(是三)又庄严宝王经皆说观音事。而彼经中准胝又有之(是四)又胎藏遍智印三角智印左大乐不空身(普贤延命)右七俱胝佛母(准胝)如次出生金刚部莲花诸尊。所生既莲花部观音院尊也。能生岂非观音摄耶。付中金刚手院能生既金刚萨多智身也。准胝岂非观音体乎(是五)又私检一文云。金刚智译准胝陀罗尼经奥题云。准胝观音经(文是六)又同译六字神咒王仪轨云。复说番作样(乃至)若有人欲彼械伽锁不安稳心者。以天番至心地番准胝观音对(文是七)二文俱云观音。明镜者欤。师主僧正御记云。金智译经奥题等。凡珍重珍重。在指掌。此事愚老之所见。及诸人传未出此证。先德犹不可免管见之失欤。犹直千金也。珍重珍重。但至诸难者。实虽难遮。天台灵山听众。止观文入之。观宿尊师弟子曼荼罗列彼。付中经轨诚说分明。何强疑之。但至观音戴本师等者。势至等虽观音部摄。不载本师。马头叶衣虽观音其真言中无钵都摩句及.字。次至云不居莲花部者。八叶观音居佛部中。文殊院虚空藏院观音。岂莲华部摄乎。又经云观音请极乐者。如意轮从[艹/補]陀落请之。何必西方乎。次至劝请者。以胎藏十三大院摄三部之时。遍知院文殊等佛部摄故。云如来部中也。又劝修寺莲花部中诸萨埵(文)又经云经轨不见者。金刚智译经轨说分明也。如此成申疑非相违欤。又先年于伏见即成院。奉遇菩提院僧正行遍。事相教相读话之次。申出金刚智经轨文时。彼僧正仰云。准胝菩萨观音摄不摄事。于仁和寺流古来异义。文理虽左右。未闻如此明证。即被书取毕。诚夫正预仁和酉〃贤哲之赞仰。宁非末世后代愚昧之龟镜乎。

供养