No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。本尊加持印言何。答。三种印相表示等。如十八道记。御口决。此尊秘印秘明。心中心印用心咒为最甚秘事。此即依炽盛光轨也。此印言俱具莲花轮宝三种也。先印三种者。二火莲叶即莲花也。二风宝形是宝珠也。二地立交轮也。言三种者。钵头迷莲。震跢摩尼宝。吽轮也。今印言三种不具备也。

问。召请结界字轮观拨遣何。答。如十八道也。石山字轮观图如十八道也。成就院抄图。中央置.字。右旋布心中心咒。.安前也。

问。护摩本尊段印明何等乎。答。部主里云。正观音(小野醍醐)马头(小野云云)护摩抄云。增益宝菩萨(云云)自加持心中心印心咒召请莲花部中心印大指召之。诸供物心咒加持物心中心咒拨遣准召请(矣)。

问。本尊赞何用弥勒赞乎。答。御口云。大慈大悲拔苦与乐用虽异。慈悲体同故。或本文云。慈悲如胶染(文)可思之。

问。今此尊四法本誓中何乎。答。小集四法中增益敬爱举之。本誓中不出之。仁录四法中息灾敬爱举之。本誓中福德灭罪产生出之。妙抄息灾增益敬行之。次第里云。常就息灾修之但敬爱增益随时共行之。

问。以六观音配六道方何妙抄第一云。圣观音大悲。破地狱道三障。此道重苦宜用大慈。千手大悲。破饿鬼道三障。此道饥浊宜用大悲(传受集。大悲救地狱大悲救饿鬼)马头师子无畏。破畜生道三障。兽王威猛宜无畏。十一面大光。普照阿修罗道三障。其道情忘嫉疑偏用普照。准胝天人丈夫。破人道三障。人道有事理。事伏憍慢称丈夫。理则见佛性故称丈夫。如意轮大梵深远。破天道三障。梵是天主。标主得臣也(云云)又小野僧正注进文云。

六观音像事。

注进

大慈观音者正观音变也。救地狱道。身色青白也。左手取青莲花。右手施无畏也。大悲观言者千手变也。救饿鬼道。身色黄金也。六面。左手取红莲花。右手施无畏。师子无畏观音马头变也。救畜生道。身青。右手取莲花。花上有梵箧。左施无畏。大光普照观音十一面变也。救阿修罗道。身肉色。左手取红莲花。花上有瓶。自瓶口出独??杵。左施无畏。天人丈夫观音者准胝母也。救人道。身色绀青右手取青莲花。左施无畏。大梵深远观音者如意轮变也。救天道。身色白。右手取莲花。花上立三古杵。左施无畏。右六观音名号及所变异名。出自摩诃止观。但形体色像取物等。依先师所传所注进如件。

治安三年三月二十二日权律师仁海。

私云。此依御堂关白为被造法城寺六观音像被仰下被勘进之状也(妙抄所载有种子印真言)彼殿下令旨(云云)。

彼殿下仰云。先日所被仰下六观音座位事。院源僧都说深誉僧都说不同。是非难指南也。但检古风。真言奥义相传泻瓶。无如弘法大师之流。然者嵯峨法帝敬之留勘解厅而成居住之场。淳和天王受之仰内藏寮而赐饥塞之育者。足下选法之流未传眇眇秘中(云云)随中状我愿进山可有也。早可启给之状依仰上达如件。

供养