No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。此尊种子三形何等乎。答。如次第出。劝修寺种子.。三形未敷莲花白。七卷抄云。种子.或.。三形钵昙摩华(云云)泽抄云。种子.。三形白莲花(云云)理性院种.三白莲(云云)。

问。劝请发愿如何。答。如次第出之。劝修云。大慈大悲观世音(云云)。

问。观中钵昙摩花左手(文)二手一手不分明。又眷属围绕义两重违常例。又下举两手顶上佛手欤。若尔眷属围绕如何答。此观未审。十卷抄又同之。但无左字。彼朱付云。左钵头摩华。右作与愿势(云云)理性院次第同之。但左手二字无之。薄草子下二手为本尊手欤。泽抄云。坛中有.字变成月轮。月轮中有.字变成莲花台。花台上有.字变成白莲花。白莲花变成白衣观自在菩萨。首戴天冠身着叶衣。左手执念珠。右手持印文。足踏白莲花。光明赫奕乃至无量圣众前后围绕(文)劝修寺次第云。坛中有月轮。轮上有赤莲花。花上有沙字字变成白莲莲。花变成本尊。身色白黄二臂。左持莲花。右手安膝上。而立右膝。无量莲花部圣众前后围绕(文)私云。泽抄观宜欤。七卷抄同之。但星宿眷属缺矣。薄草子云。日月轮中有.字成钵昙摩花(白莲花)变成白衣观自在菩萨。冠袭纯白。其身白色。顶上有观自在王住说法相。以净天衣覆垂。左手执宝镜。右手把扬枝。莲花部圣众并一切星宿恭敬围绕(云云)此观宜欤。三十卷经云。左莲花。右扬掌(文)敦抄云。抑白衣观音为星宿主事。详不见。叶衣观音法说星宿事。然者用同一佛为星宿之主欤。但又此两尊颇异欤。私云。仁和劝修意。非星宿主欤。眷属不举星宿之故。然而十卷抄出此尊真言功能云。若有众生才诵一反。一切日月星宿皆大欢喜加护行人(云云)又七曜攘灾决云。一切星宿不吉祥。诵此真言能令吉祥(文)依此等文可星宿主之义显然也。

问。召请结界等何印言耶。答。莲花部召请结界如十八道。

问。礼佛何耶。答。如次第出。理性院同之。

问。本尊加持印言如何。答。初印出千手轨。又十一面轨中云。内缚二头指圆合也(文)泽抄此印名根本印也。七卷抄又名根本印也。真言西天岳僧金俱吒撰大白衣观音陀罗尼出。彼书明功能云。若日月在人本命宫中及五星右本命宫斗战失度。可立大息灾观音或文珠八字炽盛光佛顶等道场。各依本法念诵。一切灾难自然消散。一切曜不吉祥。诵此真言能吉祥(文)私云。息灾观音者大白衣观音也。故题云九曜息灾大白衣观音陀罗尼也。泽抄云。此印用别真言。唵湿吠(二合)帝惹致你半拏罗嚩(引)悉你惹吒(引)么矩吒驮(引)哩抳娑嚩(二合)诃(云云)此出十一图轨(文)七卷抄此印用今次第第二言也。劝修寺同泽抄矣又印言。言出十一面轨。泽抄云。又印仰惠羽施愿定羽作拳进祥峰合。心真言。唵钵罗拏舍缚哩吽发吒(云云)。

供养