No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

(本云)。

文明十七年卯月二十五日一交了。

同十月二十一日。以中性院经藏御自笔御本。又交合毕金刚佛子实雄。

永正十八年卯月二十六日书之毕。

金子明鑁。

元龟次年八月十二日书之毕贤映。

安永九庚子霜月上旬。野州毫誉谨拜校。

供养