No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。今次第取袈裟角等如何。答。净遍抄云(觉洞院口传)师云。调威仪之行仪欤。又云。师云。名怖魔印。是无动义欤(云云)疏怖魔义(云云)。

问。八供四摄住本位之方如何。答。私安于大月轮中有五小轮。中央轮安本尊。四方轮四菩萨。大轮内小轮外四隅安内四供。大轮外第二院四方安四摄。四隅安外四供。第三院安二十天欤。次第等者取二十天欤。石山观云。楼阁中有八叶大莲花台上有月轮。轮中有.吽字。字变成五古金刚杵杵变成阿閦佛。具触地印。眷属围绕(云云)

劝修寺出图云

<PIC>T79030101.GIF</PIC>

又样安金刚界三十七尊。但大日位安本尊。本尊位安大日也(云云)

私云。此图中除内四供。又十二天中除日月。加曜宿事依何义耶。

问。四亲近等向何方耶。答。或皆向本尊。或各向外方。或本尊并诸尊各向一方也。假令阿閦佛向西。诸尊同向西也。此等三义皆依经轨说异也。

问。道场建立方如何。答。御记云(报恩院记自下准之)凡道场建立有三种。一只坛上观莲花月轮。二观楼阁。其中观莲月。三五大须弥大海楼阁莲月等也。所诠是广略异也。可任行者之意乐。但本书有所见欤(云云)

问。道场观种三大转成佛三身中何耶。答。御记云。道场观之时。以种子三摩耶等观立佛(法身之遍法界故)召诸佛(报身之净土佛故)绘木像佛(应身也。显色相故)此三身既一体令冥会毕。入我我入之时。此三身一体。本尊与我身又令冥会也。凡理具即身成佛显教皆所谈也。加持显德之成佛但密宗谈之欤。加持者凡圣同虽具觉性。依迷悟暂以三密加持力显德。本有佛体如拂云翳。有月轮显现故云加持显德成佛也。是则显教所不说也。大师即身成佛义可思之。又如是虽冥会。尚为显本迹之义有加持归依之观也。即正念诵等也(云云)。

问。振铃左右手持铃杵。表示如何。答。御记云。命云。铃杵杵手印。杵五智即表上求菩提。铃手覆表下化众生义也。铃声惊觉长眠之义。化众生之义也(云云)五三二反表相如金界抄记之。

问。理供时八供五供中何印言用耶。答。御记云(报恩院记也。自下准之)诸尊行仪不出三种。大法(金胎)别行(苏悉地也)而小野流习纵虽出胎之法。必就金及别行行之也。仍今法就金时用八供。就别行时用五供也。又金别行用五悔也。仍何法小野用五悔也。天台何法用九方便也。广泽习可寻之。粗九方便用之欤。可问之(云云)

私云。广泽大法别行俱用八供欤。五悔亦尔也。九方便不用之欤。但八供者羯磨会八供印言用之。小野用三摩耶会八供印言也。彼此异也。又广泽五供印明胎藏许用之。别行等不尔也。

供养