No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

泽抄里云。增益息灾之间常就息灾行之(云云)。

理性院次第题下云。除病延命增福生产(云云)。

问。道场庄严如何。答。妙抄云。建立坛场安置本尊。新写药师经一卷置坛中(本愿或随愿七佛等)造五色幡悬五方。高四十九尺。造七层车轮。灯燃四十九灯。香花饮食随力所辨。以五色线四十九结系病人项。所修之间每日放生四十九头(水陆有情)请七口僧(一人阿阇梨。二人读经。四人念真言。云云)泽抄云。堂庄严事(在别记但大师宝不令用堂严。只令修息灾御也。)(云云已上)消灾仪轨云。造本尊像。写药师经。六时行道。燃七层灯。造造幡四十九尺。日转经四十九遍。放水陆生命四十九头。时花殷勤。供养咒五色线发愿。又以印柱于线上更四十九返。四十九结后念此真言。加持真言等(文十二神将咒也)。

劝修寺云。付此等说可行其事。五色线以十二神将咒加持之。以同咒法结之。加持时印尊印也(云云)。

石山道场观题下云。经书写安置之。造五色幡。长四十九尺。作七层车轮。灯四十九灯。放生四十九头。以五色咒索随咒四十九结系彼人身。读经四十九卷。七口僧用之。陀罗尼集经第二云。仍教令作药师佛像一躯药师经一卷。造幡一口。以五色成四十九尺(云云)自下意同上。

问。阿閦药师同异如何。答。御记云。命是旧寻也。古皆以阿閦行药师也。而斋然弟子祚一消灾仪轨请来之后别行药师也。归命满月界之赞此轨说也(云云)大师御入唐之祈。药师被造之。仁和寺喜多院药师堂本尊是也(云云)私云。见东要记也。已上。

问。七佛药师名号中第二佛名如何。答。御记云。妙宝净土宝月智严光王日王如来(云云)产祈(云云)有易产之功能(云云)或云。南无宝月智严光音自在王佛能救产难(云云)(三井禅仁法印样也)。

佛眼法

问。今此尊梵号密号何等耶。答。梵号…..。密号珠胜金刚。金宝抄出之。

问。今尊佛菩萨等中何摄耶。答。遍知院目录泽见等摄诸佛(矣)又常喜院十卷抄摄菩萨部。

私云。既佛眼主佛眼一德可心数尊。何摄如来耶。故安然瑜祇记云。佛眼佛母菩萨法(文)又佛眼仪轨云。佛眼明王(文)。

问。胎藏大日居金界月轮云佛眼。是则不二尊。何云心数菩萨耶。答。王数义未必可依不二尊。如金轮者金界大日居胎藏日轮故。虽不二尊主佛顶一德。故是心数尊也。又爱染明王虽两部不二尊犹是明王摄(矣)又义可如来部。小野劝请集云。佛眼佛母大觉尊(文)泽抄云。佛眼如来(文)又诸佛义不二可依一德心数。各主大日一智又心数(大日即心王。余尊即心数)然皆云佛(矣)。

问。今尊种子三形何等耶。答。种子.三形宝珠(云云)秘本里云。金云。种子.(大理趣房)三普通说<PIC>T79031701.GIF</PIC>。佛顶眼<PIC>T79031702.GIF</PIC>(师主秘说也)又说..(石山内供又大教院传也)又说…。秘云。三宝珠种.(秘说已上)御记云。佛眼种.三宝珠秘说也。打任种.三佛顶眼也(云云)理性院云。种子.三形佛顶眼(云云)劝修寺云。种子.。又.三昧耶佛顶眼。<PIC>T79031703.GIF</PIC>泽抄云。.顶佛眼。或金刚眼(谓一古左右有眉并目也)胎藏诸尊位云。种子..三形佛眼<PIC>T79031704.GIF</PIC>石山内供传<PIC>T79031705.GIF</PIC>(金刚眼)后入唐僧正传<PIC>T79031706.GIF</PIC>月光中五眼。

供养