No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

又印言朱付云。如尊胜塔印。里云。金云。秘印也(云云)。

问。如印文。是尊胜宝瓶印也。付中下尊胜印文如今文。何云塔印耶。答。尊胜法虽出瓶印。秘说用塔印。今又可如彼欤。弥勒法瓶印又尔也。瓶印云塔印欤。劝修寺次第云。小咒印金轮。亦言轨云。其印如前作金刚合掌已并屈二头指。甲合并竖大。各押头指侧(文)此云金刚合掌。今次第云虚心合掌。例如大惠刀印。有虚心金刚二说欤。十卷抄金刚合掌也。真言小咒。此小咒佛眼梵号也。

秘本里云。佛眼小咒……。或以此明用小咒。用不可随时(云云)。

金刚吉祥印言(御记云。金刚吉祥佛眼异名。云云)。

破诸宿曜印言(此真言异常。如句可寻也)。

成就一切印言

次第云。或说。此三个印言非本尊印明只加用也。是伪说也。此三种用本尊印言秘中秘也(云云)私云。理性院劝修寺等虽加用三印言。未必云本尊印言。泽抄不用此印言。宝心次第三个印言中。金刚吉祥用七曜总印。余二如常。

金轮印言(根本印虽非本尊加持印明。本尊加持处加用之。云云)。

泽抄云。金轮(内缚二中立合如釼形。屈二风捻二中指上[/卽]。二大并立)归命.(云云)。

里云。二头付二中上[/卽]。三摩耶会大日印也(云云)。

理性院宝心传云。智拳印.(云云)宗命传同今次第印文(矣)。

私云。今次第宗命传依释迦金轮。宝心传依大日金轮欤。泽抄印可寻之。三昧会大日印可大日金轮欤。宝心传羯磨会大日印也。泽抄振铃次用根本印言金轮印言也。然今第一重七曜上首故尤可释迦金轮欤。

问。金轮印虽非本尊印加用之(云云)金刚吉祥等印明既本尊加持摄。此则七曜等印言故欤。若尔第二重上首金轮印言非本尊加持摄耶。故理性院等用本尊加持印言(矣)。

答。相承口传定有深意欤。但于金刚吉祥明者。中间虽有七曜明。此真言前后句佛眼明故立金刚吉祥名。故用本尊加持也。故偏七曜印言金轮。次下别举之。次至理性院说者。彼七曜使者印言。又用本尊加持。故异当流义欤。又问云。智拳印诵.大日金轮印言。而今释迦金轮印用大日金轮言。似印言相违乎。答。御记云。但当流两金轮印言通用也(云云)故知印言互显欤。当流北斗上首金轮种子既.也。彼释迦金轮也。若尔.真言何不通释迦金轮乎(玄秘妙抄薄草秘抄等皆用.也)理性院一本次第用.字。一本同.字也。又金轮曼荼罗用.字。东安寺曼荼罗用.字。..字可为二种金轮异欤。又通用欤。

七曜总印总咒

理性院宝心传云。七曜使者印如内三古印(是总印也。云云)宗命传如今次第。泽抄云。合掌开二风二空(云云)。

私云。今次第七曜九执十二宫神总印用七曜总印。泽抄用北斗总印。今七曜总印用北斗总印宜欤。理性院内三古印可寻之。

供养