No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

私云。诸尊段七曜观请。世天段在之。两度劝请欤(云云)又里云。私云。诸尊段如常三十七尊劝请。八大菩萨八大明王可请加欤。三十七尊外方八大菩萨八大明王如曼荼罗可居欤。

息灾灭恶趣供之。炉中在所如何。

供物咒八大菩萨总咒。八大明王总咒。次供次第先三十七尊。次八大菩萨八大明王灭恶趣(云云)。

私云。曼荼罗坐位第二叶八大菩萨。第三叶八大明王。花院外内外八供四摄等。八大菩萨居三十七尊外方者。岂非内外相违乎。然七曜等既居第一重。八大菩萨外四供四摄外居有何苦(矣)。

又劝修寺传云。此中八大菩萨十二供养菩萨各摄菩萨。八大金刚各摄金刚等(文)随应可居欤。

泽抄云。诸尊段中央金轮。右回七曜。次八大菩萨。次八大金刚(印言大钩召供之)。

问。今尊四法本誓中何等耶。答。小集四法中息灾本誓中不出之。仁录中四法中无之。本誓中延寿福德天反举之。今次第就息灾敬爱行之。

秘本里云。息灾增益之间常就息灾行之。师口云。息灾第一法也(云云)。

私云。先师僧正九即判官谋叛隐居之时修此法。时之明匠感之。真言功能可思之(云云)(先师者觉洞院僧正也)。

御本云

当初虽记此抄未再治。故正安二年二月中旬勘加重治定毕。法印赖瑜(春秋七十五)此秘抄问答者。安养院殿御时。先师法印(赖惇)令书写进之处。彼御本少少依令朽损重令书写(御)仍以当院正本。仰信瑜阿阇梨令校合给乎。但于第一卷者。增喜可书写进之由被仰下之处。折[/卽] 依有不堪右笔之子细。初一尊令书写之毕。于宝生以下者愚弟赖圣所令书进上也(矣)。

正平二十一年八月二十一日

法印权大僧都增喜(六十八)

(已下御记)

祖师僧正所令书写之本。世上扰记之刻。于他所有文字处处损失之子细。仍书写一部毕。但第一第四两卷殊无其形损之间。以中性院草本仰增喜法印(赖瑜法印缘弟也)令写第一卷毕。第四卷者信瑜写之。其余悉以彼本令交毕。

贞治五年十二月十九日记之

东寺沙门圣珍

秘钞问答第二

大佛顶

问。今此佛顶诸佛顶中何乎。答。玄秘云。摄一切佛顶(云云)。

里云。此法本尊有二传。一者一字金轮为大佛顶。谓智拳印大日。二者摄一切佛顶轮王为大顶。是法界定印大日也。大日入金轮三摩地可习也(云云)御记云。大佛顶胎藏大日。金轮金刚界大日也。但大佛顶陀罗尼有五段。谓五佛顶真言也。故灵严传有五段印也。然者大佛顶金界大日欤。互通用又常事也(云云)。

又云。佛功德顶相胜。故佛顶法又胜(云云)。

传受集四云。大佛顶是诸佛顶总名也。或说云。八大佛顶云大佛顶。或说云。五佛顶云大佛顶(云云)问。佛顶有几种。又佛菩萨明王何摄乎。答。佛顶有多种所谓三佛顶五佛顶八佛顶九佛顶十佛顶也。御记云(报恩院)三佛顶发生广生无边声也。五佛顶轮盖光高胜也(要略轨为五指名。大指为初。又五佛顶经胎轨)八佛顶(如常)十佛顶摄一切佛顶普通佛顶加之。九佛顶不分明。先师遍知院云。九佛顶八叶九尊顶相。十佛顶九尊外加普通佛顶(云云)知八佛顶加摄一切佛顶也(云云)又御记云。佛顶法表佛顶相。佛顶相显佛形成也。三佛顶三部之顶相。五佛顶五部。八佛顶八叶八佛。九佛顶八叶九尊。十佛顶九尊外加辨事佛顶也(云云)次佛菩萨等相摄者未详。然大师宗秘论中。举佛部部母明王等云。佛眼为部母。金轮作明王(文)又今次第并泽抄玄秘等指一切佛顶即大日也(文)此等说似为佛及明王矣。理实主佛顶一德一门心数尊。何属佛乎。亦如来形。可非明王摄乎。推可属菩萨欤。但经论释者既云作。直非明王欤。故下释云。不动大忿怒(文)次至即大日者形相同故云尔。直非大日欤。大日入佛顶三摩地故云也。劝修寺劝请云。八大转轮诸萨埵(文)此轨云菩萨。然萨埵通四种故非证欤。

供养