No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

私云。此印言同劝修寺。两流俱本尊加持用此一印言也(云云)。

理性院云。次卒都婆印。陀罗尼。….(等除…也)。

私云。理性院二印二明也。宝瓶印作卒都婆欤例如弥勒印秘决(矣)言除初句者。药师心咒除彼句可为护耳。又金刚王院三部抄…句也。

次本三昧耶印言十字真言。真文分明也。

私云。当流三个印言为本尊印言也。

八大佛顶印真言

光聚佛顶印

劝修寺云。地水入掌勿绞。竖合二风付火背。二空并竖(云云)。

私云。今印文异言同。

黄色佛顶(内五古印)劝修寺云。广生佛顶(外五古印。云云)无边声佛顶。

私云。两流印文虽异印相是同。劝修寺云。如前商佉相近口吹势(云云)

八大菩萨印言

文殊。

今次第与玄秘印文虽异印相是同。胎藏文殊印少异。以二水付二地背之故。

除盖障。秘云。福智虚心合地水空入月空持水中。并合风火轮如持摩尼珠(云云)台藏同之。今次第里云。或说二头二中作宝形。是俱异说也(云云)秘云。报恩院口决云。但二风作宝(云云)理性院如里付也。

问。佛眼法八大菩萨与此八菩萨同耶。答。四菩萨同四菩萨异。同中金刚印同言异。文殊观音虚空藏印言俱别也。八大明王印言。

步掷。印文左右共作其相对立之云者。此印者右三古印。左??拳印相对立也。玄秘云。右手三古印向外。左举上肘(云云)或云。仁和寺步掷云也。玄秘向外者未必相对欤降三世。玄秘云。二羽交臂。金刚拳坛惠相钩竖进力也(文)印文虽异印相是同。常大印也。

大威德真言….(云云)。

问。下举此尊言…三字也。又布字观云。顶上.。心上.。腰.(云云)何今四字耶。

答。此事实难思。然玄秘又尔。守祖师说欤。今抄第一佛眼法中八大明王中大威德明三字也。

无能胜。问。印文结此印。安心者。掌仰安欤。又向胸欤。答。可寻之。佛眼法无能胜印十指圆合立(云云)又大笑步掷印又异今大笑步掷印也。又八大明王次第异今次第。彼步掷降三世大威德大笑大轮马头无能胜不动次第也。

问。八佛顶八大菩萨八大明印言何时用乎。答。里云。八大佛顶八大明王八大菩萨。初后本尊加持二度可用。中间二度本尊印许也。凡行法时四处。本尊加持可用礼佛次一处。正念诵前后二处。字轮观了一处也。仁和寺三度行之。小野方用四处也。加持真言皆三反可诵也。本说分明也(云云)报恩院御口决云。小野本尊加持四处者。付行两界用四处也。随修行尊法别行之时唯用三处也。谓入我我入次初度本尊加持也。正念诵后第二度本尊加持。字轮后第三度本尊加持也(云云)故遍知院薄草子等皆用三度也。第三加持时可尽诸印言也。仍八佛顶等印第三加持时可用之也。

供养