No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

私云。七师子坐理性院八师子坐(云云)理性院同泽八辐轮也。劝修寺同今次第十二辐轮也。

问。大佛顶尊胜佛顶八佛顶围绕金轮佛顶何不然乎。故西云。略轨说曼陀罗。于一一叶上右旋布列。轮王七宝所谓金轮象马珠女丘及主藏。当第八叶安佛眼尊。十佛顶眷属前后围绕(文)又顶轮王经第二云释迦牟尼佛复观顶轮王。于佛左边不远画白伞盖顶王○自劝轮王去白伞盖顶王不远高顶王等(云云)。

此等说以八佛顶宁非为金轮佛顶眷属乎。答。主伴义随宜。何必一同(矣)如炽盛光佛顶者。以佛顶文珠金刚手七曜九执等菩萨天等。注为眷属。无八佛顶围绕义乎。但至要略轨者。十佛顶是佛眼所具德故云尔欤。依之瑜祇经中上云。观作一切佛母身。下云一切佛眼轮王。是即佛眼佛母身具十佛顶德。故名一切佛顶轮王也。次于经文既释迦观顶轮王。是释迦金轮也。何以彼为大日金轮难乎。

问。金轮五言仪轨云。如世金轮王具七宝眷属。如来顶轮王以佛无上宝为眷属围绕(文)此意如世轮王具七宝。出世金轮佛顶具八佛顶无上宝也。故顶轮王仪轨云。一字顶轮成本尊。坐八叶莲花。于一一叶上想佛眼尊(文)既云一一叶上。八叶上岂非观八佛顶乎。答。两轨文答者润色。五言轨以金轮佛顶七宝对世轮宝等云佛无上宝也。次念诵轨文者。一一叶上想佛眼尊者。佛眼具八佛顶德之义也。若不尔者前叶居佛眼。七叶如何安八佛顶乎。故知佛眼虽居前叶。其德通八方故云尔也。五言轨云。佛眼如来母其宝居八方故无失(或八佛顶可为眷属欤。法务抄云。十佛顶眷属围绕。云云)报恩院记云。佛眼八体事。

私勘云。时处轨云。宝轮宝左前。余宝右旋置佛眼。如来母共宝居八方(文)以此文居佛眼八体欤。尚是不可然。文心可思也。追勘之宪深。又金轮曼陀罗佛眼八体居三密房今案也。是误也(一落乞字)顶轮王念诵仪轨。文字落タル本ニテ如此图也(云云)。

问。中台有炽盛日轮(文)注日轮有何故乎。答。御口决云。日轮表果地智德。又日月中日轮行度速疾故。表此法悉地速疾也。又余法悉地不成时修此法成悉地。故云。仪轨云。若不作此法彼法不成就(文)。

问。金轮威德胜故断坏余法。何余法悉地依此法乎。故仪轨云。谓轮王威德断坏诸法故(文)何。答。修诸尊法时恐彼断坏故。散念诵时用一字请加被为成我法悉地也(云云)又愚案云。此尊威力断坏余法。如日轮灭闇故欤。

问。一字顶轮王(文)何一字为名乎。答。御口决云。浅略义.一字为种子故也。深秘义。仪轨云。显胜绝不共。唯佛一体(文)意菩萨功德皆归此尊。故得一称之义也。此义一切佛菩萨中此尊独得故云胜绝不共也(云云)。

供养