No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。诸尊多分以一字为种子可得此称。又大日是普门体。岂无不共义乎。答。诸尊又虽一字为种。非如今尊种明俱一字故误。又余尊虽一字为明。多字明中取一字故异。今尊本一字也。又大日虽普门体两部各别。今尊二界不二故彼此异也。劝云。本尊两部不二成此佛体也(云云)。

私云。金界大日居台藏日轮。是两部不二义也。种子三身一体义至下可辨。又御口决云。金轮坛佛眼理置叶。佛眼坛金轮智安叶。互虽有主伴义实显理不二之义也。

问。围绕眷属泽抄理院等佛眼七宝次第也。何后佛眼举乎。答。今次第依经说欤。要略轨举七宝毕云。当第八叶想安佛眼尊(文)。

<PIC>T79032801.GIF</PIC>

(瑜伽仪轨(不空)云。白肉色。着赤衣。二手持兵宝持金刚虚空戴天冠。无能胜为师。佛眼如来母共宝居方(文))。

(身赤色。三面四臂。左右面青色。右第一手作拳。舒头指高举。次手左一手持一古杵。左二手皆持三戟叉。着天衣)。

(身色水精。住定印。两目微笑。住白莲花月轮中)。

(身色索月。住大智拳印。处白莲花月中。戴五智宝冠。坐八师子座。以轮细严身)。

(白色女形女天女)。

问。此法召请结界何等印言乎。答。理性院云。召请大钩召。结界剑印慈救。金刚王院云。结界辨事佛顶(云云)。

问。赞何等乎。答。四智赞。此尊无本尊别赞欤诸次第中不出之。

问。礼佛句何等乎。答。下出也。薄或……(云云)理性院云。……….。劝院云。曩谟翳迦乞叉罗没驮野瑟尼洒(一字佛顶是本尊礼也)曩谟陀奢尾没驮邬瑟尼洒(十字佛顶)曩谟没驮路奢尔〃〃〃〃(佛眼)曩谟萨嚩没驮萨埵〃〃〃〃(一切佛顶八佛顶也)曩护地瑟吒达摩嚩曰罗(云云)。

私云。此中理院礼佛真欤。一字佛顶梵号故。今次第梵号佛顶金轮其文似上下欤。薄….阙。佛号应云。..(归命)….(字)..(佛)..(顶).(佛也)劝说十字佛顶眼等。岂非当本尊兼归之。

泽抄云。南无一字金轮(三反)南无诸大传轮(云云)。

问。本尊加持印言何等乎。答。三印三明也。先智拳印.。妙抄云。三宝院权僧正传智拳印。归命.(云云)。

私云。智拳印仪轨名觉胜印。此印表即身成佛义。故云。轨云。现证大菩提故名觉胜印(文)所谓以行者有漏五大通入本尊无漏五大之义。又以众生命风续法身大空之义。可思之。金刚顶经说因业等虚空。大日经云不舍于此身游步大空位。甚深甚深。

更问。真言.字….四字合成也。谓.是有义。.损减义。.加.破三有之义。即破有法王应身也。.尘垢义。又加.断客尘烦恼之义。断惑是智用故报身也。.吾我不可得义。无我中大我是法身大我也。今此三身大日三身故。即身义云毗卢舍那三身果位。二教论宣大日三身。故此.字即身成佛言。故大妙金刚经云。若修三摩地当于自心观部噜吽(二合)而成佛顶轮王形量尽虚空法界无有边际。回然清净得成佛身。无有生死。不转肉身得无漏果(文)此文理性院最极秘事口决相称(矣)大师二经一论造即身义之时。以一字顶轮王三摩地最初被举之。有深意者欤。

供养