No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

本尊。

自加持(三摩会印。羯磨明)召请(大钩召羯磨明)诸供物(同明)加持物(同明)拨遣(弹指同咒加拨遣句也)

又三卷护摩抄云。召请二羽金刚缚直竖。忍愿反戚如宝形。进力各屈如钩召之。明如上。拨遣准召请(云云)

泽见云。本尊段召请发遣供物用第二印言。芥子用第一言(云云)。

私云。护摩抄明如上者。羯磨明也。泽抄第二印言者。三昧耶会阿閦印言也。第一言者。羯磨会阿閦言也。

问。今法四种法中何耶。又本誓如何。答。小野劝请集并仁和寺目录中四法中不举之。仁录本誓中灭罪出之。妙抄又尔也。令护摩中息灾(云云)三卷护摩抄四卷护摩抄又同息灾(云云)或云灭罪息灾词异而义同者欤。军荼利轨云。从阿閦如来少喜世界请军荼利菩萨(云云)。

宝生佛。

问。宝生与多宝同异如何。答。或云。一体(云云)问。多宝东方宝净世界佛也。宝生南方相违如何。答。或云。宝生多宝宝髻一佛异名也。但东南相违者。东南俱宝义。东方净菩提心如意宝。是故东佛云宝幢陀佛。发心即到故。万德大圆镜中有之(云云)秘本里云。私云。宝髻尸弃宝胜宝掌宝生布施波罗蜜佛多宝皆同尊也。各有证据。故宝髻如来陀罗尼之奥去宝生真言也(云云)。

又五轮九字秘释云。末那识平等性智花开敷宝生多宝(文)同体也。

问。此尊梵号密号何等耶。答。密号平等金刚。梵号如次第下出之。

问。种子三形何等耶。答。种子.三形如意宝珠(云云)理性院仁和寺等次第皆种三同之。

问。何故此尊以.字为种子耶。答。如..法记之。

问。劝请发愿何等句耶。答。如次第下出之。泽抄如今次第。理性院云。本尊界会宝生尊宝部一切诸萨埵薄草如今次第矣。

问。道场观有异耶。答。理性院云。结如来拳印当心。观念。前有.字字变成宝殿楼阁。其内有坛场。四面皆有阶道。宝树行列。皆垂璎珞罗网。其坛上有.字。变成莲花。其上有.字。变成满月轮。上有.字。变成如意宝珠。宝珠变成宝生如来。戴五佛宝冠。身相黄色。住羯磨印。持三昧耶形。始四菩萨无量眷属围绕(云云)

私云。宝生如来螺发形。而今着五智宝冠。似大师作法次第。宝冠弥陀。深义可寻之。又持三摩耶形(云云)羯磨印。持如意宝珠欤。次下文云。观念之时密一同体之旨可思惟之(云云)实尊形所持观念甚深者欤。

泽抄云。坛中有.字。成马座。座上有.字。成满月轮。月轮中有.字。成八叶莲花。花台有.字。变成如意宝珠。宝珠变成宝如来。从顶放金色光。雨如意宝珠。悉令一切众生满足所求。四亲近菩萨宝部诸尊恭敬围绕(云云。成就院抄同之。常喜院十卷抄同今次第)。

供养