No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

私云。八佛顶两个种子上字大佛顶种子也下字尊胜八佛种子也。此中光聚尊胜种子同。余异本说可寻之。

问。大佛顶八法佛顶种三尊具举尊胜七佛顶何不尔乎。故泽抄具举之乎。答。大佛顶法八佛俱伴故八佛顶同。尊胜当本尊故。七佛顶伴故有异欤。但至泽抄者。八佛顶同注举种三尊。尊胜本尊故异七佛顶。仪形手印等具显之也。故文之中同前有.字成钩。钩变成尊胜佛顶。两手脐下如入禅。掌中承莲花。花上有金刚钩。戴五佛冠。于莲花台结跏趺座。或又大佛尊胜影略互显欤。泽抄大佛顶八佛顶不出种三。彼又互显欤。又尊胜轨中不举种三。八佛顶皆明。其身庄严手臂所持等耳。问。口传云。不空轨大日外无尊胜(云云)抄何文乎。答。不空轨云。想道场中须弥山。于山顶上想七宝楼阁中毗卢舍那佛与八十俱胝十地满足菩萨摩诃藏以为眷属而围绕(文)又云。自想己身成本尊。己○即诵尊胜陀罗尼曰○所诵之声不高不下。一心缘观毗卢舍那佛了了分明(文)。

私云。上文大日为本尊。下文云己身成本尊。诵尊胜咒。一心观大日。是即大日尊胜一体义(矣)。

劝修寺最深秘义。以此二文为证。以大日为本尊也。其道场观等异常曼荼也。无畏轨上云。大圆明内分为九圆。八个宝瓶十一个金刚杵四个宝轮八个宝轮。八宝瓶中竖八金刚杵。承四金刚轮。金刚杵者独古。曼荼罗中以三古分界道。今与此异。谓图画像显露。示人故存浅略义。道场观行者独了。岂非深秘乎。今三古表浅略。一古示深秘者。三古表以三尊功德分界道。三尊者大日尊胜光聚也。大日中央可为曼荼罗上圣。尊胜.为种。是本尊也。光聚佛顶印三昧耶。是成本尊德(是以浅略家或尊胜成光聚为今本尊也)故以此三尊功德分界道也。独古作界道者。显唯大日一法身功德成曼荼罗也。故今以大日为本尊。是深秘也。

<PIC>T79033201.GIF</PIC>

大日为本尊。故可思惟中央圆明内有可噜吽字。成成钩形。形成大日尊。此尊住法界定印。智证大图中作法界定印即意也。可观此印相也。承金刚钩即同尊胜佛顶印相也。

又野决云。尊胜如法尊胜此本尊金界大日也。种子.尊形金台不二义也。石山道场观种.尊形法界定印得心欤(云云)又泽抄师说云。中台大日种子.变成金钩。钩变成法界体性智尊胜。住智拳印。座七师子(文)。

私云。此等又成大日即尊胜义(云云)。

问。智证请来曼荼罗大日不动降三世(文)其形像如何。答。醍醐寺遍知院堂本尊即此曼荼也。中尊金界智拳印。大日光中有三十七尊形像。胁士左不动如常。右降三世二臂(异常像也)劝修寺深秘传.字成钩钩成大日尊。住法界定印。智证大师图中作法界定印此意也。印上承金刚钩。同尊胜印相也(云云)。

供养