No.2536 秘钞问答 01-08 卷 |
No.2536 秘钞问答 01-08 卷
字号: - o +

问。伴僧御加持何等乎。答。次第俱用陀罗尼也(诸流大旨同)宗命次第云。御加持(用大陀罗尼除障佛顶不动慈救咒)泽抄同。今次第里云。御加持陀罗尼七反。或慈救咒。但本陀罗尼(云云)问。此尊护摩作法如何。

护摩抄云。

部主(宝生如来金轮)

自加持(三昧耶印羯磨明)召请(同印。进力如钩召之。同明)诸供物(同明)拨遣(准召请)。

本尊段

自加持(塔印…..)召请(外五古印同明)诸供物(同明)加持物(同明)拨遣(准召请)。

诸尊段(三十七尊如常)

理性院云。

部主段(宝生不动降三大日秘)本尊段(尊胜)诸尊段(曼荼罗中大日八佛顶二明王)世天段(帝释善住天子可加供)

三部抄云。部主金轮(云云)。

泽抄云。本尊(用一尊)诸尊(或九佛二尊供诸尊了)八佛二尊。以小杓各一杓(云云)问。此尊四法本誓中何等乎。答。小集四法中息灾增益举之。本誓中除病灭罪出之。仁录中四法如先。本誓中延命除病灭罪出之。妙抄除灾灭罪举之。今次第就息灾调伏增益修之(云云)。

问。支度卷数何乎。答。如遍知院支卷集并师支卷集(云云)。

如法尊胜法(增益行之)

问。何故名如法乎。答。御口决云。如宝尊胜如法爱染是秘法。以舍利为本尊。故实广々如宝。而题如法者如宝义为不显露。秘如宝书如法也。故今抄第十四卷不立秘抄题。题如宝十四有深意也。问。若尔何云..十四乎。答。如宝就彼法故。犹为秘如宝云..十四欤。问。今法本尊何等乎。答。玄秘云。大坛之上钩天盖不悬本尊。敷曼荼罗。中央立塔。安置舍利(更有秘事口传云云)授心抄云。天盖悬浅黄色幡九流也。坛中央敷曼..中心立七宝相轮樘一基。长似多宝塔。其中安木像本尊界会也。暂安佛像欤。天盖中央幡长。仍其半分少少相计可卷置塔后也(云云)。

宽信法务如法尊胜记云。师说云。大坛敷曼荼罗。曼荼罗中央莲台安置塔婆。上钓天盖。中央并四隅悬黄色幡(中央一流。四隅各二流)自余作法如恒。

私云。大曼荼罗者出三十四成就法。如其文者须悬大坛也。而师说不用未唯安塔勤修不悬尊像也(云云)私云。玄中央塔安佛舍利。授心安木像本尊(云云)。

如宝尊胜者。佛舍利为本尊故。玄注秘事口传者。金宝并妙抄云。口授云。或安置如意宝珠(云云)金宝胜俱胝院本制作。妙抄实运御口决宽命记之。故玄口传者宝珠事也。又西南御口云。能作性宝珠也(云云)授心木像事不审。但下句暂安佛像欤(云云)终可安佛舍利欤。故劝修寺记云。七宝多宝塔一基中安置木像本尊。是则可奉劝请宀一山本尊暂安佛像欤(云云)。

深秘抄云。天仁二年范俊僧正于鸟羽殿被修之时。塔中彼僧正所持之宝珠安之。本尊像不悬之(云云)久安三季十月十日于白河殿宽信僧都修此法。护摩坛悬普贤延命之像(云云)人奇之。同四季八月十八日前大僧正于三宝院修此法。御塔幡等自一院送遣之。但大坛悬不空仪轨曼荼罗(大日为中尊。画八大菩萨)塔所持佛舍利并宝珠安之(云云西坛瓶插柏枝)或记云。师说云。本尊塔内安佛舍利。天仁御修法相传宝珠。法务勤仕同之(云云)。

供养